Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση για αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εται-ρεία Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την από 04.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. οι μετοχές της Εταιρείας υπήχθησαν στην «Κα-τηγορία Επιτήρησης» λόγω του ότι οι ζημιές της χρήσης 2012 ήταν μεγαλύτερες από το 30% των ιδίων κεφα-λαίων.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες με στόχο την άρση του εν λόγω κριτηρί-ου υπαγωγής. Η συνεχής προσπάθεια για περιορισμό του λειτουργικού κόστους και για αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου του Ομίλου αντανακλάται στη σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμά-των, στην επιστροφή στην κερδοφορία από τη χρήση 2015 και στη διατήρησή της το 2016. Σημειώνεται, επίσης, ότι στα τέλη Μαρτίου 2017 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής. Σύμφωνα με τους όρους των νέων συμβάσεων, η αποπληρωμή έχει συμφωνηθεί σταδιακά έως το 2023, η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι σημαντικά χαμηλότερη, ενώ προβλέπεται και δια-γραφή μέρους των κεφαλαιοποιημένων τόκων. Με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού επιτυγχά-νεται η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου, η αποκατάσταση του κεφαλαίου κίνησης και η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Η επίδραση των ανωτέρω όρων των δανειακών συμβάσεων θα αποτυπωθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2017. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών αναμέ-νεται να άρει τους λόγους υπαγωγής στην «Κατηγορία Επιτήρησης».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v