Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL CAPITAL: Αγορά ιδίων μετοχών

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8η Μαΐου 2019, καθώς και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18η Mαρτίου 2020, προέβη :

- Την 27/03/2020, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Αγορά 330 Ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης € 8,35 ανά μετοχή, συνολικής αξίας € 2.755,50

Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρεία κατέχει την 27/03/2020 11.760 μετοχές, ποσοστό 1,50% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v