Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FORTHNET: Ολοκλήρωση άσκησης δικαιώματος εξαγοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί,
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006, κατόπιν σχετικής
ενημέρωσής της από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., ότι στις
29.04.2021, η «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» (ο «Προτείνων»)
καταχωρήθηκε στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ως κύριος 1.925.241 κοινών,
μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, στις οποίες και αφορούσε το
δικαίωμα εξαγοράς. Κατόπιν τούτου, ο Προτείνων κατέχει σήμερα, άμεσα,
343.582.558 συνολικά κοινές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v