Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AEGEAN: Μετοχικές μεταβολές

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €12.187.500 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 18.750.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,65 εκάστη και τιμή διάθεσης €3,20 η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων,ότι κατά την 15/6/2021, ημερομηνία πίστωσης των Νεών Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων μετόχων:

Ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης (α) κατέχει άμεσα 885.255 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,98% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και (β) ελέγχει έμμεσα, μέσω των ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών, Felix Holdings, Evertrans SA, Main Stream SA και Autohellas A.T.E.E., 32.923.050 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,52% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας , ήτοι συνολικά κατέχει ή ελέγχει, 33.808.305 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,50% των μετοχών της Εταιρείας από ποσοστό 37,36% που κατείχε ή έλεγχε πριν την Aύξηση.

Ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (α) κατέχει άμεσα 3.727.794 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,13% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και (β) ελέγχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρίας, Ateria Ventures Ltd 1.272.811 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,41% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά κατέχει ή ελέγχει 5.000.605 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,55% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας από ποσοστό 5,52% που κατείχε ή έλεγχε πριν την Αύξηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v