Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FOURLIS: Αγορά ιδίων μετοχών

Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.
4548/2018, κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
18.06.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 04.10.2021 και βάσει της από
23.06.2021 Ανακοίνωσης Προγράμματος Αγοράς ιδίων μετοχών, προέβη την 29.11.2021, σε
αγορά 7.000 ίδιων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €3,7068 ανά μετοχή, συνολικής αξίας
€25.947,50.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 1.312.884 ίδιες μετοχές, ποσοστό
2,5203% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v