Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών...

 

 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

 

Χαλκίδα, 23/9/2022


Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021  απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 22/09/2022 προέβη στην αγορά 3.236 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,49 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 8.057,64.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 73.604 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,272% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών) από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v