Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Εντυπο παροχής πληροφοριών για το scrip divident

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 4
παρ. 2 περ. ε’ του Ν. 3401/2005 για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών που
προέρχονται από την καταβολή του εκτάκτου μερίσματος υπό τη μορφή διάθεσης μετοχών
της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το έκτακτο μέρισμα
Ημερομηνία έκδοσης: 06.02.2020
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») σχετικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι
ποσού δεκατριών εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και
ογδόντα λεπτών (€13.094.668,80), με έκδοση μέχρι σαράντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων
σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (43.648.896) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά
ψήφου μετοχών, που συντελείται μέσω επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος (εκ των μη
διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας μέχρι και την χρήση που έληξε την 31η
.12.2018), όπως το
σχετικό ποσό προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ποσού παρακράτησης φόρου, είτε
μέχρι του 95% του εκτάκτου μερίσματος σε περίπτωση απαλλαγής του από την παρακράτηση
φόρου (περίπτωση στην οποία το εναπομείναν 5% θα λαμβάνεται υποχρεωτικά σε μετρητά από
τον δικαιούχου), εν όλω ή εν μέρει, κατ’ επιλογή των δικαιούχων. Η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 8
ης
Ιανουαρίου 2020, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4548/2018 για
την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή
διάρκεια (2019 – 2023). Σχετικά με τα ανωτέρω, η Εταιρεία πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το
άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 4 παρ. 2 περ. ε’ του Ν.
3401/2005, για τα ακόλουθα:
Η Εταιρεία, έχοντας στόχους να παρέχει ευελιξία στους μετόχους της μέσω της επιλογής της
επανεπένδυσης του αναλογούντος σε αυτούς ποσού μερίσματος στην Εταιρεία και να επιτρέψει
την αξιοποίηση των χρηματικών της διαθεσίμων για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών
προγραμμάτων και τη διατήρηση της μερισματικής της πολιτικής υψηλών αποδόσεων, αποφάσισε
να παράσχει στους μετόχους τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λήψη του αναλογούντος σε αυτούς
εκτάκτου μερίσματος είτε υπό μορφή ακέραιων μετοχών, είτε σε μετρητά, είτε με συνδυασμό των
ανωτέρω δύο τρόπων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία παρείχε στους δικαιούχους του ως άνω εκτάκτου
μερίσματος και συγκεκριμένα στους μετόχους της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία
του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 (record date), τη δυνατότητα να επιλέξουν, στο
διάστημα από τη Δευτέρα, 20.01.2020, έως και τη Δευτέρα, 03.02.2020, να λάβουν το ως άνω
έκτακτο μέρισμα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό την
μορφή ακέραιων μετοχών της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
της Εταιρείας ήταν ίση με 11,26 ευρώ, δηλαδή ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής
σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών
διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του σχετικού δικαιώματος επανεπένδυσης (δηλαδή από
20.01.2020 έως και 24.01.2020), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Όλες οι νέες
μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε
οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος καθώς και στο 5ετές πρόγραμμα επανεπένδυσης
μερίσματος που εγκρίθηκε από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, 2.900 δικαιούχοι μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος. Σύμφωνα με τις
σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται
συνολικά σε εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια
σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (€147.329.649,52), ενώ το υπόλοιπο ποσό των εκατόν
εξήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και
τριάντα δύο (€162.934.806,32) (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί στους δικαιούχους
μετόχους σε μετρητά.
Λόγω της ανωτέρω επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος και της μερικής κάλυψης της
αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 06.02.2020 απόφασή του για τη
διαπίστωση της πιστοποίησης της καταβολής μέρους της έκτακτης αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε
να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη αυτής.
Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών
εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών
(€3.925.311,90) (ποσοστό περίπου 3,91% του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν της επανεπένδυσης)
με την έκδοση δεκατριών εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα
τριών (13.084.373) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και ανήλθε σε εκατό
εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά
(€100.412.344,80), διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες επτά
χιλιάδες οκτακόσιες δεκαέξι μετοχές (334.707.816) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ (€0,30)
εκάστης. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ως άνω νέων μετοχών, ύψους εκατόν σαράντα τριών
εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα δύο
λεπτών (€143.404.337,62), μεταφέρθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο».
Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια
ημερομηνία υπ’ αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς
– Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία
εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το
άρθρο 24 του N. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι
ποσού πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€50.000.000), με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών,
ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των
γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια
απόφαση. Στις 15.01.2020 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
2053826 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. 4048/15.01.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
& Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση
Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την
οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού δεκατριών
εκατοµµυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών
(€13.094.668,80), με έκδοση μέχρι σαράντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ
χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (43.648.896) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών,
και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο «Μετοχικό
Κεφάλαιο – Μέτοχοι»), που αποφασίστηκαν με την από 8 Ιανουαρίου 2020 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, στις 06.02.2020, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α)
διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 4, 6 και 7 και 28 του Ν.
4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι
πέντε χιλιάδων τριακοσίων έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€3.925.311,90) με συμψηφισμό, το
οποίο αποτελεί μέρος της ύψους δεκατριών εκατοµµυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων
εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€13.094.668,80) έκτακτης αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 8 Ιανουαρίου 2020 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του
καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Οι ως άνω δεκατρία εκατομμύρια ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα τρεις
(13.084.373) νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας που
άσκησαν το δικαίωμα επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη
διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση
την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Χ.Α.. Οι μετοχές αυτές θα
καταχωρηθούν στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω
δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος, και η τυχόν προσαρμογή της τιμής των μετοχών της
Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει. Η Εταιρεία
δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων
μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
Υπεύθυνος για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου
είναι ο κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), Επικεφαλής Οικονομικών και Εκτελεστικό Μέλος του
Δ.Σ.
Το παρόν έντυπο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας
στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Τ.Κ. 104 42, και σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα της Eταιρείας (www.opap.gr). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Eταιρείας
στην ως άνω διεύθυνση, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (τηλέφωνο
επικοινωνίας 210-5798930).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v