Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Αγορά μετοχών από στέλεχος

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
ανακοινώνει ότι:

O κύριος Γεώργιος Βαλεργάκης, Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. της Εταιρίας, προέβη στις
24/02/2020, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σε αγορά 512 κοινών ονοµαστικών µετοχών
της Εταιρίας συνολικής αξίας 6.912,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v