Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ...

 

 

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («Εταιρία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, βάσει της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 18.1.2023 και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι την 19.1.2023, πώλησε το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρία, ήτοι συνολικά 939 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0046% του μετοχικού της κεφαλαίου, ως ακολούθως:

 

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

19.01.2023

939

2.062,02

2,2000

2,1900

2,2400

Σύνολο

939

2.062,02

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι οι ως άνω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν, δυνάμει της από 10.06.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και της από 15.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

 

Μετά και την προαναφερόμενη πώληση η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

 

Κορωπί, 20 Ιανουαρίου 2023

                                                                               

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v