Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ...

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 10/09/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 20/05/2024 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου της και σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2024, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά 14.025 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,4499 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.310,12 Ευρώ. Ομοίως κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2024, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά 13.050 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,4527 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 5.907,15 Ευρώ. 

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 354.464 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,0628% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v