Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρ. Κύπρου: Κέρδη €133 εκατ. το τρίμηνο

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €213 εκατ., σε σύγκριση με €220 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Διανομή 137 εκατ. ευρώ στους μετόχους. Το μήνυμα του CEO Π. Νικολάου.

Τρ. Κύπρου: Κέρδη €133 εκατ. το τρίμηνο

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €133 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι κερδών €95 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Οι προβλέψεις της τράπεζας μειώθηκαν στα €25 εκατ. από €28 εκατ. πέρσι.

Κατά το τρίμηνο του έτους, η τράπεζα πέτυχε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 23,6%, το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερη από 20%.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €213 εκατ., σε σύγκριση με €220 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, σημειώνοντας μικρότερη μείωση από την αναμενόμενη.

Η τριμηνιαία μείωση αντικατοπτρίζει τη μικρή μείωση στα επιτόκια Euribor, τη μικρή αύξηση στο κόστος καταθέσεων καθώς και τις ενέργειες αντιστάθμισης (‘hedging’).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από την αύξηση των επιτοκίων των ρευστών διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων και των δανείων, τα οποία εν μέρη αντισταθμίστηκαν από τη χαμηλή μετακύληση της αύξησης των επιτοκίων στο κόστος των εμπρόθεσμων καταθέσεων (pass-through) και από το κόστος χρηματοδότησης, μετά την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ. τον Ιούλιο 2023.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθε σε 3.70% (σε σύγκριση με 3.66% για το τέταρτο τρίμηνο 2023) αυξημένο κατά 4 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, επηρεαζόμενο θετικά από τη μείωση στον τριμηνιαίο μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής δανεισμού ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ ύψους €1.7 δισ.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €63 εκατ. (σε σύγκριση με €76 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023 και €72 εκατ. για το τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 18% σε τριμηνιαία βάση και κατά 12% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €42 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €7 εκατ., καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €10 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €1 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €3 εκατ.

Η μείωση σε τριμηνιαία βάση οφείλεται κυρίως στη μείωση από το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες και καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται στη μείωση από τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €42 εκατ., σε σύγκριση με €46 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, μειωμένα κατά 10% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της μείωσης στις αμοιβές από εργασίες που δεν αφορούν συναλλαγές καθώς και της μείωσης στις αμοιβές από εργασίες που αφορούν συναλλαγές, επηρεασμένες από την εποχικότητα.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως των χαμηλότερων αμοιβών από εργασίες που δεν αφορούν συναλλαγές καρτών.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα για τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €7 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους περίπου €6,5 εκατ. και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους περίπου €0,5 εκατ.), περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα μειώθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως των χαμηλότερων καθαρών κερδών από χρηματοοικονομικά μέσα.

Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθε σε €10 εκατ. για τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με €16 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023, μειωμένο κατά 37% σε τριμηνιαία βάση. Η τριμηνιαία μείωση αποδίδεται στη βελτιωμένη προσαρμογή της εμπειρίας που αφορά την ασφαλιστική κλάδου ζωής κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση.

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθαν σε €276 εκατ. (σε σύγκριση με €296 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της μείωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και της μείωσης στα μη επιτοκιακά έσοδα.

Τα συνολικά έσοδα βελτιώθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση, λόγω της ισχυρής αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους, επηρεασμένα θετικά από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, την ανθεκτικά χαμηλή μετακύληση της αύξησης των επιτοκίων στο κόστος των εμπρόθεσμων καταθέσεων (pass-through) καθώς και τη μικρή αλλαγή στο μείγμα καταθέσεων, ως προς τις εμπρόθεσμες καταθέσεις

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €92 εκατ. (σε σύγκριση με €106 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023 και €91 εκατ. για το τρίμηνο 2023, μειωμένα κατά 13% σε τριμηνιαία βάση και περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 52% αφορά το κόστος προσωπικού (€48 εκατ.), 36% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα (€33 εκατ.) και 12% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (€11 εκατ.).

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €33 εκατ., σε σύγκριση με €42 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο 2023. Η τριμηνιαία μείωση οφείλεται στα μειωμένα έξοδα.

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου

Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας, μειώθηκαν στα €25 εκατ. σε σύγκριση €28 εκατ. Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε €7 εκατ., σε σύγκριση με €19 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023 και €11 εκατ. για το τρίμηνο 2023, μειωμένες κατά 64% σε τριμηνιαία βάση και κατά 39% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις του δανειακού χαρτοφυλακίου και το σταθερό οικονομικό περιβάλλον.

Ρευστότητα €7,3 δισ.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €19,260 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024 (σε σύγκριση με 19,337 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και σε €18,974 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2023), στα ίδια επίπεδα από την αρχή του χρόνου και αυξημένες κατά 2% σε ετήσια βάση.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,276 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με €10,070 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στις 31 Μαρτίου 2024, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 315% (σε σύγκριση με 359% στις 31 Δεκεμβρίου 2023), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Μαρτίου 2024 ανήλθε σε €7.3 δισ. (σε σύγκριση με €9,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023).

Στα €676 εκατ. ο νέος δανεισμός

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το τρίμηνο 2024 ανήλθε σε €676 εκατ. (σε σύγκριση με τον νέο δανεισμό που ανήλθε σε €462 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο 2023 και €624 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2023), αυξημένος κατά 46% σε τριμηνιαία βάση και 8% σε ετήσια βάση.

Κεφάλαια

Αναφορικά με τα κεφάλαια της τράπεζας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (υπολογισμένοι για εποπτικούς σκοπούς) ανέρχονται σε 17,1% και 220% αντίστοιχα.

ΜΕΔ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ) μειώθηκαν κατά €18 εκατ., ή 5% κατά το τρίμηνο 2024, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση ΜΕΔ ύψους €7 εκατ. κατά το τέταρτο τρίμηνο 2023, σε €347 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2024 (σε σύγκριση με €365 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 3.4% του συνόλου των δανείων στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 3.6% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 77% στις 31 Μαρτίου 2024, σε σύγκριση με 73% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως.

Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €14.6 δισ. ή 98% σε κάτω από €0.4 δισ. και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 59 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε κάτω από 4%.

Π. Νικολάου: Δυνατό ξεκίνημα

«Είχαμε ένα δυνατό ξεκίνημα στη χρονιά, υποστηριζόμενο από ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και τη λήψη έγκρισης για ουσιαστική διανομή, που αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό ορόσημο της στρατηγική μας», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου.

«Προτείναμε συνολική διανομή ύψους €137 εκατ. από την κερδοφορία του 2023, η οποία αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά ύψους €112 εκατ. και την πρώτη επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους μέχρι €25 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό (payout ratio) 30%, μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος», προσθέτει.

«Οι επιδόσεις μας υποστηρίχθηκαν από τα συνεχιζόμενα ισχυρά καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία μειώθηκαν ελαφρώς σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τα υψηλά επιτόκια και την υψηλή μας ρευστότητα, καθώς και τη συνεχή επικέντρωση στη πειθαρχημένη διαχείριση κόστους και τη διατήρηση της ισχυρής ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου», τονίζει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τον Απρίλιο 2024, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ., επιτυγχάνοντας έτσι τη συμμόρφωση και τη δημιουργία επαρκούς αποθέματος ως προς την τελική Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (‘MREL’). Αυτή η έκδοση σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου της Τράπεζας Κύπρου, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό βήμα της Τράπεζας ως προς τον στόχο της για να ηγηθεί της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον.

«Τα θετικά οικονομικά μας αποτελέσματα κατά αυτό το τρίμηνο παρέχουν τις βάσεις για την επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερης από 17%, υπολογισμένη σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15%. Θα επανεξετάσουμε τους οικονομικούς μας στόχους με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2024. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική που έχουμε θέσει, εστιάζοντας στη στήριξη των πελατών μας, στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», καταλήγει.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v