ΣΕΒΤ: Είκοσι φόροι υπέρ τρίτων βαρίδι για τη βιομηχανία

Την αναθεώρηση ή κατάργηση σειράς φόρων και τελών υπέρ τρίτων ζητούν οι βιομηχανίες τροφίμων. Ζητούν συμψηφισμό των οφειλών ύψους 70 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ που κουρεύτηκαν για τη διάσωση "Μαρινόπουλου".

ΣΕΒΤ: Είκοσι φόροι υπέρ τρίτων βαρίδι για τη βιομηχανία

Οφειλές 70 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ, την κατάργηση 20 φόρων, τελών και χαρτοσήμων υπέρ τρίτων και την ικανοποίηση συνολικά 45 αιτημάτων διεκδικεί ο ισχυρός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, η βιομηχανία τροφίμων.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Ευάγγελος Καλούσης σε ενημερωτική συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους παρουσίασε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις των επιχειρήσεων-μελών του, προκειμένου όπως είπε «να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη». Κατά τον ΣΕΒΤ, η ανάπτυξη στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την έρευνα-καινοτομία και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Η βιομηχανία τροφίμων είναι ο βασικός αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας καθώς κατέχει το 25% του συνόλου της μεταποίησης. Δραστηριοποιούνται 1.225 επιχειρήσεις, απασχολώντας αμέσως και εμμέσως 300.000 εργαζόμενους,  κάνουν πωλήσεις 14,2 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές τους ξεπερνούν τα 4,5 δισ. ευρώ.

Με βάση αυτή τη δυναμική, ο ΣΕΒΤ θεωρεί ότι τα τρόφιμα μπορούν να παίξουν τον κύριο ρόλο στην υπόθεση της εξόδου από την κρίση και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Καλούσης και τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου άνοιξαν τα ακόλουθα θέματα:

Οφειλές ΦΠΑ από το «κούρεμα» των χρεών του Μαρινόπουλου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ, το «κούρεμα» των οφειλών της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος προς τους προμηθευτές ανήλθε στα 350 εκατ. ευρώ.

Τα 70 εκατ. ευρώ, όμως, αφορούν σε οφειλές ΦΠΑ, τα οποία αν και οι βιομηχανίες πλήρωσαν για τα προϊόντα που πούλησαν στον "Μαρινόπουλο", εντούτοις δεν τον εισέπραξαν ποτέ. Επειδή ανάμεσα στη διαγραφή ήταν και οι οφειλές του ΦΠΑ. Ο κ. Καλούσης θύμισε δέσμευση του υπουργείου Οικονομικών πως για τα χρήματα αυτά θα βρισκόταν λύση, όπως ο συμψηφισμός με άλλες οφειλές των επιχειρήσεων. Εντούτοις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒΤ, δεν έχει γίνει τίποτα.

Άλλο ένα θέμα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις που υπέστησαν κούρεμα των οφειλών είναι, όπως ανέφερε ο κ. Καλούσης, και ο τρόπος απεικόνισης των απωλειών στους ισολογισμούς. Και για το θέμα αυτό αναμένουν λύση, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος προμηθευτές να παρουσιάσουν αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Λίστα με 20 φόρους υπέρ τρίτων

Ο ΣΕΒΤ επαναφέρει ένα «καυτό» θέμα που θίγει άλλες επιχειρηματικές και κοινωνικές ομάδες, αυτό της ύπαρξης τουλάχιστον 20 παρακρατούμενων υπέρ τρίτων φόρων, τελών και άλλων εισφορών.

Όπως επισημαίνει, «στην πλειονότητά τους είναι μη ανταποδοτικοί, μερικοί εκ των οποίων αντίκεινται στο κοινοτικό δίκαιο». Αναφέρει ορισμένους από αυτούς και ζητά «να αναθεωρηθεί άμεσα το ύψος τους, δεδομένης της επιβάρυνσης που δημιουργούν στο κόστος των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου στα προϊόντα και στις προσφερόμενες υπηρεσίες».

Οι φόροι υπέρ τρίτων είναι:

· Εισφορά 1% προς τον Τομέα Πρόνοιας των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, από κάθε λογαριασμό και το 1% από κάθε προμήθεια της ΕΥΔAΠ.

· Εισφορά 0,01 ευρώ προς το επικουρικού ταμείο των χημικών ΕΤΕΑ, επί των παραγόμενων ποσοτήτων τσιμέντου, οινοπνεύματος, ζύμης αρτοποιίας.

· Εισφορά 0,40 ευρώ προς το Επικουρικό Ταμείο των Αρτοποιών, για κάθε 25 χιλιόγραμμα αλεύρων και το 2,9% του ποσού που αποδίδεται στην Ομοσπονδία των Αρτοποιών.

· Τα έσοδα από τις κρατήσεις 1,5% - 3% επί των δημόσιων πληρωμών, λειτουργικών δαπανών, ενοικίων, προμηθειών, εκτελούμενων έργων προς το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

· Εισφορά - Δικαίωμα εκτελωνιστικών εργασιών (ΔΕΤΕ) που βεβαιώνεται κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφόρτωση αγαθών και καυσίμων κατά Αριθ.Τ.4363/1236 ΦΕΚ Β' 1775/22-9-1999.

· Εισφορά 2% επί αξίας παραγόμενου λαδιού υπέρ δακοκτονίας κατά το N.Δ. 4100/1960 (ΦΕΚ Α 133).

· Εισφορά Ν. 128/75 - 0,6% επιβάρυνση στους τόκους δανείων.

· 2% δημοτικός φόρος για προωθητικές ενέργειες προς τον καταναλωτή, έστω και αν η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ενεργειών δεν γίνεται σε ανοικτούς δημόσιους χώρους αλλά εντός των σούπερ μάρκετ.

· 1,1% φόρος για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (το 0,1% καταβάλλεται υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού).

· Ποινικά έσοδα προς τον ΕΤΑΑ (Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών). Το 0,85% από τα ποσά των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας των ποινών.

· Εισφορά προς τον τομέα ΕΤΑΑ (Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών ως για την δημοσίευση-τροποποίηση καταστατικού εταιρείας ως εξής:

1. Αναλογικό τέλος (ποσοστό 1% και του κεφαλαίου των προσωπικών εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) για τα δημοσιευμένα στο Πρωτοδικείο Αθηνών καταστήματα των εταιρειών και

2. Ποσοστό ίσο προς τα 2/3 του τέλους χαρτοσήμου (0,5% του κεφαλαίου) κατά τη δημοσίευση των πράξεων παραστάσεων της διάρκειας των άνω εταιρειών.

· Εισφορά 1,2% στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών υπέρ ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας» (Ν3054/2002 (ΦΕΚ Α 230, άρθρο 19).

· Πλήθος χαρτοσήμων και τελών που προβλέπονται στα 75 άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος 28/1931 (ΦΕΚ Α 239)« Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου», όπως αυτά ισχύουν.

· Εισφορές και υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις στα τιμολόγια του Εθνικού Τυπογραφείου Τιμολόγια Εθνικού Τυπογραφείου 36% (Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α 131).

· Εισφορά 0,15% (ΚΥΑ 25323/1960 που κυρώθηκε με το άρθρο 64 του Ν.1249/1982, ΦΕΚ Α 43) επί της τιμολογιακής αξίας CIF των εισαγόμενων ειδών από τρίτες χώρες σε πίστωση του τηρούμενου Λογαριασμού Ενίσχυσης Εξωτερικού Εμπορίου.

· Εισφορά 0,5% του Ν.Δ. 3883/1958 (ΦΕΚ Α 181) επί της αξίας όλων των εισαγόμενων εμπορευμάτων που διατίθενται «κατά το ένα τρίτο προς ενίσχυση του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Αθηνών, παρακρατουμένου του ενός δέκατου τούτου υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών, κατά το έτερον τρίτον προς ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατά το υπόλοιπον τρίτον διά την προώθηση της εξαγωγής των Ελληνικών προϊόντων.

· Τέλος 1 €/τόνο υπέρ του δημοσίου, που ισχύει για τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας - καταλληλόλητας γεωργικών προϊόντων προς εξαγωγή (Ν. 3460/2006, άρθρο 14).

· Επιβολή τέλους (2%) επί της διαφημιστικής δαπάνης προς όφελος των Δήμων, όπου αυτή πραγματοποιείται.

· Εισφορά 1%ο επί κύκλου εργασιών εταιρειών πετρελαίου υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ν3655/08 (ΦΕΚ Α 58, άρθρο 150 περίπτωση 10).

... και 45 αιτήματα-προτάσεις για την ανάπτυξη

Ο ΣΕΒΤ, με το υπόμνημα που τιτλοφορείται «2017-2019 ο δρόμος για την ανάπτυξη», ζητά την ικανοποίηση συνολικά 45 αιτημάτων ή την υιοθέτηση από την κυβέρνηση 45 προτάσεων στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της έρευνας και καινοτομίας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων ζητά σταθερό πενταετές φορολογικό πλαίσιο. Προτείνει την επαναφορά στο μέγιστο δυνατόν ποσοστό στο 100% του σχηματισμού Αφορολόγητων Αποθεματικών από τις επιχειρήσεις που θέλουν να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις χρησιμοποιώντας τα δικά τους διαθέσιμα, με βάση τις διατάξεις και την σχετική μεθοδολογία προηγούμενων Αναπτυξιακών νόμων.

Η βιομηχανία τροφίμων ζητά επίσης την κατάργηση της εισφοράς και επανεξέταση όλων των επιβαρύνσεων των δανείων των τραπεζών, προκειμένου να μειωθούν ή να καταργηθούν ορισμένες, ώστε να διευκολυνθεί η δανειοδότηση και κατ επέκταση η ρευστότητα. «Επιβάρυνση των δανειακών συμβάσεων με εισφορά 0,6% επί των καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων και 0,12% επί των στεγαστικών δανείων (ν. 128/75)», αναφέρει στο υπόμνημα.

Επιπλέον, στη λίστα των προτάσεων υπάρχει και εκείνη της κατάργησης ενός περιορισμού που αφορά στη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων. Η νομοθεσία αναφέρει ότι οι εταιρείες που έχουν Φ.Ι.Χ. μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) μπορούν να μεταφέρουν αυτά μόνο όταν  περιέχουν προϊόντα ιδιοκτησίας τους, ενώ τα κενά εμπορευματοκιβώτια μπορεί να μεταφέρονται μόνο με Φ.Δ.Χ. έναντι κομίστρου.

Ακόμη ο ΣΕΒΤ ζητά  άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων, πλήρη απελευθέρωση εμπορευματικών μεταφορών, με άμεση κατάργηση του δαιδαλώδους πλαισίου Υπ. Μεταφορών - Οικονομικών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v