Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χρηματοδότηση για καινοτόμες επενδύσεις στις υδατοκαλλιέργειες

Ειδική δράση μέσω της οποίας παρέχεται επιδότηση έως και 85% για επιχειρήσεις που σε συνεργασία με ερευνητικούς οργανισμούς θα ενσωματώσουν στην παραγωγή και τη λειτουργία τους καινοτόμες εφαρμογές.

Χρηματοδότηση για καινοτόμες επενδύσεις στις υδατοκαλλιέργειες

Επιδότηση που μπορεί να φθάσει έως και το 85% του ύψους του επενδυτικού τους σχεδίου έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας που θα αξιοποιήσουν το πρόγραμμα «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια».

Η συγκεκριμένη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αλιεία και Θάλασσα» επιχορηγεί επιχειρήσεις του κλάδου για να συμπράξουν με ερευνητικούς φορείς προκειμένου να ενσωματώσουν καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας. Το μέγιστο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού, μπορεί να ανέλθει έως και τις 600.000 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για τη δράση, είναι 10 εκατ. ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να εστιάζουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης.

Οι πράξεις, δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια που θα κατατεθούν και αφού εγκριθούν, μπορούν να υλοποιηθούν με δύο τρόπους:

-Από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους ερευνητικούς οργανισμούς οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη των επιχειρήσεων (υπεργολάβοι). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μίας επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, αυτές θα συμμετέχουν στην πράξη με την μορφή σύμπραξης στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ποιος είναι ο συντονιστής και ποιοι οι εταίροι.

-Από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σε σύμπραξη με έναν ή περισσότερους  ερευνητικούς οργανισμούς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ένας από τους φορείς της σύμπραξης ορίζεται ως Συντονιστής Φορέας ο οποίος θα καλείται «Δικαιούχος» της πράξης ενώ οι υπόλοιποι φορείς θα καλούνται «εταίροι» της πράξης.

Σε κάθε περίπτωση οι ερευνητικοί οργανισμοί είτε ως συμπράττοντες είτε ως υπεργολάβοι έχουν την ευθύνη της επιστημονικής παρακολούθησης των Πράξεων και της επικύρωσης των αποτελεσμάτων τους.

Διευκρινίζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη για πράξεις που αφορούν μόνο βασική έρευνα. Επίσης μικρές τεχνικές βελτιώσεις γνωστών τεχνολογιών δεν αρκούν για να δοθεί στήριξη. Οι πράξεις δεν πρέπει να έχουν άμεσα εμπορικό χαρακτήρα. Ενδεχόμενα κέρδη, παραγόμενα στη διάρκεια της υλοποίησης αφαιρούνται από τη δημόσια ενίσχυση που χορηγείται στη σχετική πράξη.

Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ. Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενδεικτικά χρηματοδοτούνται:

* Δαπάνες προσωπικού.

* Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων

* Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κλπ.)

* Πρόσθετα γενικά έξοδα

* Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων.

Η υποβολή αιτήσεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.  Επίσης, σημειώνεται ότι η έγκριση των αιτήσεων γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Δηλαδή, όταν κατατίθεται η αίτηση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις, εντάσσεται άμεσα στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία κ Θάλασσα, ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.alieia.gr

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v