Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τι υπόσχεται στους επενδυτές το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Συγκεκριμένες προθεσμίες για την έγκριση των στρατηγικών επενδύσεων. Και ιδιώτες στον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων. Τι αλλάζει στο ΓΕΜΗ. Δημιουργείται Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης.

Τι υπόσχεται στους επενδυτές το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Επιτάχυνση της αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, πιστοποίηση της υλοποίησης των επενδύσεων από ελεγκτικές εταιρείες, κατάργηση της μέσης βαθμίδας όχλησης για τις βιομηχανίες, λιγότερα έγγραφα για το ΓΕΜΗ και καθορισμός πενταετών Εθνικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, είναι μερικές από τις βασικές πρόνοιες που εισάγει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», που κατατέθηκε χωρίς να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση, τα ξημερώματα (!) σήμερα στη βουλή.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το νομοσχέδιο, που στόχο έχει τη δημιουργία των  προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, η έγκριση αδειοδότησης για τις στρατηγικές επενδύσεις ορίζεται εντός 45 ημερών, ενώ όταν πρόκειται για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στρατηγικής επένδυσης, μειώνεται σε 30 ημέρες.

Μάλιστα προβλέπει  ότι σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ημερομηνιών αυτών, λόγω ευθύνης της διοίκησης, συνιστά επιβαρυντική περίσταση, για την επιβολή πειθαρχικής ποινής, τόσο για τον υπάλληλο όσο και για τον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας.

Η πιστοποίηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους, μπορεί να γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες, αντί της διοίκησης που ισχύει σήμερα.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη στον οποίο θα αποτυπωθεί το σύνολο των αδιαβάθμητων γεωχωρικών δεδομένων, αλλά και Εθνικού Μητρώου Υποδομών.

Με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου, οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν. 4442/2016 που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.

Επίσης, προβλέπεται ότι στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες, μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες θεωρούνται αυτές που έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης.

Οι βιομηχανικές άδειες

Ως προς την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για τις βιομηχανικές δραστηριότητες, δεν θα απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας, με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

Επίσης, από την έναρξη ισχύος του νόμου, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 ή των εγκαταστάσεων που μετά από εκσυγχρονισμό ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης.

Το ΓΕΜΗ

Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι στο ΓΕΜΗ θα καταχωρούνται αυτοματοποιημένα, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας (τυπικός έλεγχος) ή ελέγχου νομιμότητας, και δημοσιεύονται με την υποβολή με μέριμνα του υπόχρεου της ηλεκτρονικής αίτησης, οι πράξεις και τα στοιχεία που:

(i) περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,

(ii) αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης,

(iii) αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού

Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α' 44).

Παράλληλα εισάγει αυστηρά πρόστιμα, που ανέρχονται έως και 100.000 ευρώ στην περίπτωση μη δημοσιοποίησης στοιχείων στο ΓΕΜΗ.

Με στόχο να μην χάνονται κονδύλια από την υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,  το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τη θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης το οποίο θα έχει  πενταετή ορίζοντα.

Επίσης, μεταξύ  άλλων:

- Δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), που θα  αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας  αναφορικά με τη χάραξη στρατηγικής  για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

- Συστήνεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων στις  γενικές γραμματείες  Βιομηχανίας και Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

- Παρατείνεται κατά ένα χρόνο και συγκεκριμένα έως τις 31/12/20020 η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011.

- Με το πολυνομοσχέδιο, θεσπίζεται και Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών το οποίο αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διϋπουργικού συντονισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες επιδιώκουν την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών τελεί υπό την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού, η οποία ασκείται δια του αρμοδίου, για την ψηφιακή διακυβέρνηση, υπουργού Επικρατείας.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v