Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Τρέχουν» σεμινάρια για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων

Ποιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να καταρτίσουν τους απασχολούμενους για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων. Οι φορείς υλοποίησης και η διαδικασία έγκρισης από τον ΕΦΕΤ.

«Τρέχουν» σεμινάρια για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων

Περισσότερα από 650 σεμινάρια κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων ενέκρινε το εννιάμηνο του τρέχοντος έτους ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Η κατάρτιση των εργαζομένων γίνεται από τα επιμελητήρια, τις ίδιες τις επιχειρήσεις εφόσον πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις, αλλά και από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, βάσει της ΥΑ 14708/10-08-2007.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι υποχρεωτικά για όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων. Επίσης, υποχρεωτικά είναι για τους απασχολούμενους στη μαζική εστίαση, τη ζαχαροπλαστική και τα εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν. Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου κατάλληλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν:

- οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το προσωπικό τους.

- οι επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια, κλαδικά σωματεία.

- εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί και διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.

Επιλογή φορέα υλοποίησης

Η επιχείρηση η οποία προγραμματίζει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση τροφίμων ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει βεβαίωση εκπαίδευσης για κάποιο από τα προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης επιλέγει τον εκπαιδευτικό φορέα με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί, αφού λάβει διαβεβαίωση από αυτόν ότι κατά την εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθούν εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και εποπτικά μέσα μπορούν να διεξάγουν οι ίδιες την εκπαίδευση, αρκεί να τηρούν όλες τις προδιαγραφές και να χρησιμοποιούν εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στον φορέα υλοποίησης εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μέσω του ιστότοπου του ΕΦΕΤ.

Οι αιτήσεις για έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους φορείς υλοποίησης γίνονται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι για τη διεξαγωγή σεμιναρίων θα πρέπει να συνδεθούν με την ειδική εφαρμογή που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr).

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v