Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πακέτο χρηματοδότησης για επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα

Από 60% έως και 100% το ύψος της επιδότησης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας. Στα 6,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες.

Πακέτο χρηματοδότησης για επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα

Στην ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας στοχεύει το πρόγραμμα "Επιχειρηματική Εκκίνηση" που υλοποιείται στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 6,2 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019.

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών. Στην πλειονότητα των κατηγοριών, ανέρχεται στο 60%, ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις δαπανών, όπως, για παράδειγμα, η πρόσληψη νέου προσωπικού που μπορούν να επιδοτηθούν έως και το 100%.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής, καθώς και των υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης, τον αναπροσανατολισμό των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Βάσει του οδηγού υλοποίησης του προγράμματος, οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενισχυθούν προσδιορίζονται ως εξής:

- Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών (σύσταση μετά την 1/1/2015)

- Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις (σύσταση μετά την 1/1/2015)

- Υπό σύσταση επιχειρήσεις

Για τις υπό σύσταση και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών ο ελάχιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι 25.000 ευρώ, ενώ για τις λοιπές υφιστάμενες είναι 50.000 ευρώ. Αντίστοιχα, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, ορίζεται στις 300.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες είναι οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

- Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

- Δαπάνες προσωπικού

- Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

- Δαπάνες προς τρίτους/ τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων

- Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

- Προμήθεια αναλωσίμων

- Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή και πιστοποίησης προτύπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: "Δράσεις Περιφερειών ΔΕ - Επιχειρηματική Εκκίνηση".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v