Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο ναδίρ η απορρόφηση στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων σε εταιρικά δάνεια

Μόνο 20.976 αιτήσεις εγκρίθηκαν στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου. Στις 73.781 ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν. Στα 600 εκατ. ευρώ το αδιάθετο κονδύλι για το πρόγραμμα. Παράταση για δύο ακόμη μήνες.

Στο ναδίρ η απορρόφηση στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων σε εταιρικά δάνεια

Μόλις το ένα 1/5 του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» απορροφήθηκε κατά την πρώτη φάση του προγράμματος που κάλυπτε τους τόκους των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2020.

Ωστόσο, το πρόγραμμα, έλαβε δίμηνη παράταση και οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και να επιδοτηθούν τους τόκους των δανείων τους, έως τις 31/8/2020.

Όπως προκύπτει από την εκκαθάριση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έως τις 30/6/2020, στο πρόγραμμα επιδότησης εντάσσονται 20.976 αιτήσεις επιχειρήσεων με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση τόκων να ανέρχεται στα 151,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυτός είναι ο αριθμός αιτήσεων πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις για τη λήψη ενίσχυσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πράξης.

Συνολικά, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για επιδότηση των τόκων, ανήλθε έως τις 30 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η πρώτη φάση υποβολής, στις 73.781, εκ των οποίων, όπως προαναφέρθηκε, προκρίθηκαν προς ενίσχυση οι 20.976.

Η διαδικασία

Επί της διαδικασίας, ως ημερομηνία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την κάθε πρόταση από το οικείο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Για τους λήπτες της ενίσχυσης, για τους οποίους το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, ενημερώνεται το ΠΣΚΕ για το προβλεπόμενο συνολικό ποσό της ενίσχυσης που τους αναλογεί, ήτοι το ποσό των προβλεπόμενων συμβατικών τόκων.

Κάθε λήπτης ενημερώνεται για την έγκριση της πρότασης του από την «ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» στο ΠΣΚΕ και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το Σύστημα με την ένδειξη «Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ)».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για το σύνολο των υποβληθεισών προτάσεων από τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ):

1. Επιβεβαιώνει ότι για το σύνολο των ληπτών της ενίσχυσης το συνολικό ποσό που έλαβε έκαστος δυνάμει του εν λόγω μέτρου ενίσχυσης δεν ξεπερνά τις 800.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις λοιπές ενισχύσεις που έχει λάβει η δεδομένη επιχείρηση, δυνάμει του τμήματος 3.1 της από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Η επιβεβαίωση γίνεται ηλεκτρονικά με έλεγχο των στοιχείων του ΠΣΚΕ και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) που τηρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ποσού, αναζητείται το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στους τόκους της τελευταίας χρονικά εγκεκριμένης προς ενίσχυση κατά την αξιολόγηση δανειακής σύμβασης ή σύμβασης πίστωσης/αλληλόχρεου, βάσει της ημερομηνίας οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ. Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο του επιχορηγούμενου δανείου. Σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.

2. Προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των ληπτών της ενίσχυσης αναφορικά με το μέγεθος αυτών (ήτοι επιβεβαίωση του χαρακτήρα τους ως MME). Για τον σκοπό αυτό δύναται να ζητήσει από τον λήπτη της ενίσχυσης κάθε είδους πρόσθετο δικαιολογητικό.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v