Δωρεάν WiFi σε 2.500 σημεία της χώρας

Προβλέπεται να δημιουργηθούν υποδομές ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε περίπου 2.500 περιοχές σε όλη την επικράτεια που θα κατανεμηθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Δωρεάν WiFi σε 2.500 σημεία της χώρας

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από την Δευτέρα ο διεθνής διαγωνισμός «WiFi4GR – Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο», για την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ενεργοποίησης σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi hotspots) στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 14,74 εκατ. ευρώ, θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση τεύχος του διαγωνισμού, θα γίνει, μέσω συμφωνίας πλαίσιο, με μέχρι τρεις αναδόχους, προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points (σημείων πρόσβασης), τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης - WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Αναμένεται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.

Όπως αναφέρεται, οι χώροι που θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά όπως ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση (χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι αναμονής- μετακίνησης, χώροι εκδηλώσεων) και σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Τα σημεία εγκατάστασης «θα υποδειχθούν από τους κατά τόπους Δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια», με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος.

Στο τεύχος δημοπράτησης τονίζεται πως «η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τρεις οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, και στη συνέχεια θα συναφθούν πολλαπλές εκτελεστικές συμβάσεις. (…). Η σύμβαση δεν συνίσταται να υλοποιηθεί σε τμήματα επειδή βασικός στόχος του σχεδιασμού του έργου από την αναθέτουσα είναι η δημιουργία κοινού δικτύου για όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό περιοχών (WiFi HotSpots)».

Σε περίπτωση υλοποίησης της σύμβασης σε τμήματα (π.χ. ανά περιφέρειες) θα έπρεπε «για κάθε ένα τμήμα να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) διαφορετικών κεντρικών συστημάτων (πχ wireless access point controller). Αυτό θα είχε ως συνέπεια τόσο την αύξηση του κόστους υλοποίησης του έργου, αφού θα έπρεπε να αγοραστούν τόσα διαφορετικά κεντρικά συστήματα όσα και οι διαφορετικοί προμηθευτές που θα αναλάμβαναν να υλοποιήσουν τα τμήματα του έργου, όσο και την αύξηση του διαχειριστικού κόστους του συνολικού δικτύου».

Το δημόσιο διατηρεί και δικαιώματα προαίρεσης δηλαδή μπορεί να αναθέσει στους ίδιους αναδόχους, με πρόσθετο τίμημα, την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών μέσω του δικτύου των σημείων ασύρματης πρόσβασης ή επιπλέον φυσικού αντικειμένου (δηλαδή με προσθήκη σημείων πρόσβασης).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v