Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόγραμμα επιδότησης για συνεργασία μικρών εταιρειών

Στις 31 Μαϊου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις». Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Οι επενδυτικοί στόχοι και οι επιλέξιμες δαπάνες.

Πρόγραμμα επιδότησης για συνεργασία μικρών εταιρειών

Την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να δημιουργήσουν clusters, προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις». Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 31 Μαϊου, και ολοκληρώνεται τις 30 Ιουλίου 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 32 εκατ. ευρώ, και «φιλοδοξεί» να δημιουργήσει μόνιμες και σταθερές διεπιχειρησιακές συνεργασιών με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο της δράσης, επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας.

Ειδικότερα για cluster τριών επιχειρήσεων, το επιλέξιμο μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως το 1 εκατ. ευρώ, από 4 έως 6 επιχειρήσεις έως 2,5 εκατ. ευρώ και άνω των 6 στα 3 εκατ. ευρώ.

Ποιοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Δικαίωμα επιδότησης από τη δράση, έχουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ), οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον 3 υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κάθετες, συμπληρωματικές, ή και ομοειδείς δραστηριότητες.

Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση. Στους επιλέξιμους δικαιούχους και για κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία (το πολύ) υπό ίδρυση MμE, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας.

Επισημαίνεται, ότι στο συνεργατικό σχήμα δεν πρέπει να συμμετάσχουν επιχειρήσεις συνδεδεμένες η συνεργαζόμενες μεταξύ τους.

Οι επενδυτικοί τομείς

Σύμφωνα με την πρόσκληση, κάθε ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο του συνεργατικού σχήματος θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον σε μία εκ των παρακάτω επενδυτικών πρωτοβουλιών, επί ποινή αποκλεισμού.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες, είναι οι εξής:

 • ανάπτυξη τελικών ή ενδιάμεσων νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων / υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση, την πιστοποίηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον,
 • εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία,
 • μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή πρωτοτύπων / καινοτομικών ιδεών κοινού ενδιαφέροντος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνουν επενδύσεις σε:

 • Κτίρια - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Τεχνικές εγκαταστάσεις.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
 • Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών.
 • Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ.
 • Προβολή - Προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους.
 • Δαπάνες Ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών.
 • Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v