Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα διαστημικά σχέδια της Ελλάδας με το Ταμείο Ανάκαμψης

Η Ελλάδα καλείται να εστιάσει τις επενδύσεις, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, στην ψηφιακή μετάβαση και ειδικότερα στις ψηφιακές υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας. «Πρωταγωνιστούν» μικροί δορυφόροι, 5G, οπτικές ίνες και ευρυζωνικές συνδέσεις.

Τα διαστημικά σχέδια της Ελλάδας με το Ταμείο Ανάκαμψης

Μια από τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας πολύ υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα αφορά την ανάπτυξη ενός σχηματισμού μικρών δορυφόρων που υποστηρίζουν υπηρεσίες συνδεσιμότητας, καθώς και εφαρμογές γεωσκόπησης στους τομείς της χαρτογράφησης, της ναυτιλίας, της γεωργίας ακριβείας, του χωροταξικού σχεδιασμού.

Η χρήση διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών μέσω της ανάπτυξης σχηματισμού μικρών δορυφόρων θα υποστηρίζει το κρίσιμο έργο της παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειάς μας, παρέχοντας δεδομένα γεωσκόπησης. Τα στοιχεία που θα παρέχουν οι δορυφόροι θα επιτρέψουν την επίτευξη σημαντικής προόδου για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής και την παροχή στήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και θα αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα μας, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων, προσφέροντας αυξημένες ταχύτητες σύνδεσης και υπηρεσίες που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευτικές.

Η Ελλάδα έχει να επιδείξει επιδόσεις στην κατασκευή νανο-δορυφόρων (cubesats), καθώς έχει κατασκευάσει δύο τέτοιους δορυφόρους, έναν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έναν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στο ίδιο πλαίσιο, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση και τη διευκόλυνση της ευρείας ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων δικτύων 5G και οπτικών ινών, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για τα δίκτυα 5G και τη συνδεσιμότητα σε gigabit έως το 2025.

Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα αφορούν την εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια, την ανάπτυξη δικτύων 5G που καλύπτουν όλους τους μεγάλους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, την εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών για τη σύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με τα ελληνικά νησιά και την Κύπρο.

Οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα θεσπίζουν πλαίσιο για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις και στην τεχνολογία 5G. Όλες οι προτεινόμενες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη ανάγκη συνδεσιμότητας, γεωσκόπησης και γεωεπιτήρησης.

Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένων υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».

Μετάβαση στην τεχνολογία 5G, διευκολύνοντας την ανάπτυξη καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών

Η μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει τη βάση για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G. Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης εστιάζει στην εφαρμογή του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα με τη χρήση του 25 % των εσόδων του διαγωνισμού πολυζωνικού συστήματος 5G για τη στήριξη του καινοτόμου ταμείου «Φαιστός», που επενδύει σε εταιρείες και έργα που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες 5G. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει διαδικασία για τον εντοπισμό περαιτέρω ευκαιριών και κινδύνων όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων 5G, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την αξιολόγηση των απαιτήσεων και των κινδύνων σε συγκεκριμένες οικονομικές εφαρμογές (όπως τις μεταφορές). Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Διάδρομοι 5G - Ανάπτυξη δικτύων 5G που παρέχουν κάλυψη όλων των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, που αποτελούν μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών

Η επένδυση περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποδομής δικτύου 5G κατά μήκος των μεγάλων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων που αποτελούν μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα.  

Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης αναμένεται να ξεκινήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μετάβαση σε ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις - Μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις 100/200 Mbps (υπερταχείες ή ultrafast) και ενίσχυση της ζήτησης για πολύ ταχεία (superfast) ευρυζωνικότητα

Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή σχεδίου δράσης για τη μετάβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις 100/200 Mbps (υπερταχείες) μέσω της εγκατάστασης οπτικών ινών και του συνοδευτικού εξοπλισμού σε κτίρια, καθώς και υποθαλάσσιων καλωδίων στην περίπτωση των ελληνικών νησιών, επιτρέποντας μεγαλύτερη κάλυψη με συνδέσεις δικτύου υπερύψηλης ταχύτητας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις, προαπαιτούμενες δραστηριότητες, χρονοδιαγράμματα, καθώς και οποιεσδήποτε απαιτούμενες αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την πλαισίωση και την παρακολούθηση της μετάβασης σε υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024.

Υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών

Η επένδυση συνίσταται στην τοποθέτηση σύγχρονων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που θα συνδέσουν την ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά της και την Κύπρο. Αποσκοπεί στην άρση ενός σημαντικού εμποδίου στη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας στους τελικούς χρήστες, τόσο μέσω σταθερών όσο και μέσω κινητών δικτύων, καθώς και στη βελτίωση της χωρητικότητας και της ανθεκτικότητας της υποδομής οπισθόζευξης για τη στήριξη της τεχνολογίας 5G. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια

Η επένδυση προωθεί την εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια κατοικιών και εμπορικά κτίρια και τη σύνδεση των τελικών χρηστών με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας βάσει συστήματος επιδότησης της ζήτησης (μέσω κουπονιών) που θα επιδοτεί α) το κόστος της εσωτερικής καλωδίωσης και β) τα τέλη σύνδεσης (το εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευρυζωνικών υπηρεσιών). Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μαρία Μόσχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v