Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα σβήσουν φόροι και εισφορές με κρατικό χρήμα

Τέλος χρόνου στις 31 Δεκεμβρίου για πληρωμές μέσω επιδότησης πάγιων δαπανών. Η σειρά προτεραιότητας για τον συμψηφισμό των φόρων με την κρατική ενίσχυση. Ανοιχτή η πλατφόρμα. Έως τις 4 Αυγούστου οι αιτήσεις.

Πώς θα σβήσουν φόροι και εισφορές με κρατικό χρήμα

Τα πρώτα λεπτά του 2022, όποιος από τους δικαιούχους επιδότησης πάγιων δαπανών έχει υπόλοιπο για συμψηφισμό με φόρους και εισφορές, θα διαπιστώσει την εξαφάνιση του πιστωτικού. Ο χρόνος αξιοποίησης του μέσου ενίσχυσης της ρευστότητας είναι σαφώς προδιαγεγραμμένος, όπως άλλωστε και η σειρά με την οποία ανοίγουν οι πύλες του συμψηφισμού με φορολογικές υποχρεώσεις.

Ο φόρος εισοδήματος προηγείται, ο ΕΝΦΙΑ ακολουθεί και μετά παίρνουν σειρά ΦΠΑ και λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές. Στην κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, περιγράφονται αναλυτικά τόσο η μορφή της ενίσχυσης όσο και η διαδικασία χορήγησής της.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ενίσχυση:

· χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021, που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

· μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο ως 31.12.2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31.12.2021 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της προθεσμίας και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή, για τους σκοπούς σώρευσης λαμβάνεται υπόψη το προσαρμοσμένο κατά τα ανωτέρω ποσό ενίσχυσης. Η ενίσχυση χορηγείται κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

· παρέχεται στον δικαιούχο για την έκπτωση από φορολογικές οφειλές ή και αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

· κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές οφειλές, εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021, που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 2021, με την ακόλουθη σειρά:

  1. από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων,
  2. από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
  3. από Φ.Π.Α.,
  4. από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η απόφαση ορίζει πως η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων και εφόσον πληρούνται, εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις οποίες χορηγείται η έκπτωση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) συνδεδεμένα με την κατά περίπτωση εκπιπτόμενη βεβαιωμένη αρρύθμιστη οφειλή.

Απαιτήσεις του δικαιούχου της ενίσχυσης σε βάρος του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία συμψηφίζονται με τις φορολογικές οφειλές για τις οποίες παρέχεται η ενίσχυση μόνο μετά την πλήρη χρήση του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης.

Πώς γίνονται οι συμψηφισμοί με εισφορές

Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά πιστωτικό για ασφαλιστικές υποχρεώσεις εφαρμόζεται ως εξής:

  1. Η ΑΑΔΕ, μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων, χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Νοεμβρίου 2021.
  2. Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των δικαιούχων επιχειρήσεων καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς.
  3. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που συμψηφίζονται και που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχορηγήσεις που μεταβιβάζονται στον e-ΕΦΚΑ και αφορούν την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ καταχωρούνται ως έσοδο στους οικείους λογαριασμούς ασφαλιστικών εισφορών του φορέα. Τα υπολειπόμενα ποσά που αφορούν την κάλυψη συνεισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τρίτων φορέων καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς υποχρεώσεων του φορέα.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v