Δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε μηχανικούς με εγγύηση του δημοσίου

Συστάθηκε Ταμείο Εγγυοδοσίας από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και το ΤΜΕΔΕ. Μέσω των τραπεζών η χορήγηση των δανείων. Έως 1,8 εκατ. ευρώ το ανώτατο ύψος. Προβλέπεται και επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης.

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε μηχανικούς με εγγύηση του δημοσίου

Δάνεια, συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ που θα φέρουν την εγγύηση σε ποσοστό 80% της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), θα διατεθούν στο επόμενο διάστημα στους μηχανικούς - εργολήπτες δημόσιων έργων.

Η χορήγηση των δανείων θα προέλθει μέσω του κοινού εγγυοδοτικού ταμείου που θα συστήσουν η ΕΑΤ και το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) στο οποίο θα εισφέρουν 28 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 42 εκατ. ευρώ αποτελούν τη συμμετοχή των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών που θα συμμετέχουν στο σχήμα. Τα δάνεια θα εκταμιεύονται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Εκ των 28 εκατ. ευρώ των αρχικών πόρων, τα 19,6 εκατ. ευρώ προέρχονται από την ΕΑΤ και τα 8,4 εκατ. ευρώ από το ΤΜΕΔΕ.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή και μελέτης δημόσιου συμφέροντος, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έξαρσης της νόσου Covid-19 και μετά από αυτήν.

Ειδικότερα, η σύσταση του Ταμείου εντάσσεται στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για σημαντικό χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, τη διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της επιδημικής έκρηξης της Covid-19.

Λόγω του ότι τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης εμπίπτουν στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων, το ανώτατο ύψος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,8 εκατ. ευρώ, καθώς το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. Ποσό επίσης της τάξεως του 1,8 εκατ. ευρώ (συνολικά) θα διατεθεί για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης που θα καταβάλουν οι μηχανικοί στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Η ενεργοποίηση του Ταμείου αναμένεται από τον Σεπτέμβριο και ήδη η ΕΑΤ βρίσκεται στη διαδικασία της αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες για να συμμετάσχουν στο εγγυοδοτικό πρόγραμμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v