Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο ΔΣ στο ΤΧΣ με παραμονή του CEO Ηλ. Ξηρουχάκη

Καταργούνται Εκτελεστική Επιτροπή και Γενικό Συμβούλιο. Νέο 9μελές Δ.Σ-Στο CEO Ηλ. Ξηρουχάκη όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ο ΥΠΟΙΚ έχει την τελική επιλογή όλων των μελών. Σύγχυση με το αν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του EuroWorking Group. Οι μεταβατικές διατάξεις

Νέο ΔΣ στο ΤΧΣ με παραμονή του CEO Ηλ. Ξηρουχάκη

Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργείας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προβλέπει και ολική αναδιάρθρωση της ανώτατης διοικητικού του δομής, ως αποτέλεσμα της της μετατροπής του σε κρατικό επενδυτικό ταμείο από βραχίονα συστημικής σταθερότητας.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προτείνει την κατάργηση των δύο υφιστάμενων οργάνων διοίκησης. Δηλαδή, της τριμελούς Εκτελεστικής Επιτροπής και του επταμελούς Γενικού Συμβουλίου. Στη θέση τους ορίζεται εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με 6 μη εκτελεστικά μέλη και τρία εκτελεστικά. Οι σημερινές αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής περιέρχονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΧΣ.

Tέσσερα εκ των μη εκτελεστικών μελών του, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα και αποτελούν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τις θέσεις των υπολοίπων δύο μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ καταλαμβάνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ περιλαμβάνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα, ένα μέλος το οποίο υποδεικνύεται από κοινού από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών, και ένα μέλος το οποίο επιλέγεται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα.

Ο τελευταίος, όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, από την Επιτροπή Επιλογής.

Το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου αναφέρει ότι για τον διορισμό των παραπάνω μελών, την ανανέωση της θητείας και τις αμοιβές τους, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group. Την ίδια στιγμή, όμως, αναφέρεται σε μέλη των καταργούμενων υφιστάμενων διοικητικών δομών (Γενικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή) δημιουργώντας σύγχυση για το αν πρόκειται για εκ παραδρομής αναφορά.

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία τους είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του Ταµείου ( ως 31/12/2025).

Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ απομένει διάστημα μικρότερο των τριών μηνών για τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, τα όργανα αυτά λειτουργούν νομίμως και χωρίς την πλήρωση της ως άνω θέσεως, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται από εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποκλείονται από μέλη του Δ.Σ. άτομα που υπηρέτησαν ως υπάλληλοι ή σύμβουλοι εγχώριων τραπεζών ή κατέχουν μετοχές τους με αξία κτήσης άνω των 100 χιλ. ευρώ, όσοι είχαν στο παρελθόν ιδιότητα βουλευτή, στελέχους υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής ( επιτρέπονται οι καθηγητές δημόσιων πανεπιστημίων). Τέλος δεν είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα υπαλλήλου ή γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών αν πρόκειται για την πλήρωση θέσης εκπροσώπου του ΥΠΟΙΚ στο Δ.Σ.

Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την 1η Ιουνίου το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου καταργούνται και η θητεία των μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου παύει αυτοδικαίως και αζημίως.

Τα εν ενεργεία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την 31η Μαΐου καθίστανται αυτοδικαίως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το οποίο συγκροτείται την 1 η Ιουνίου 2022, με την εξαίρεση του διορισθέντος από την Τράπεζα της Ελλάδος μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, το οποίο αντικαθίσταται από μέλος υποδεικνυόμενο από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο αναλαμβάνει την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Εκ των παραμενόντων ως άνω μελών, ο μεν Διευθύνων Σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής καθίσταται Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το δε έτερο μέλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το οποίο συγκροτείται την 1η Ιουνίου 2022, ορίζονται έγκαιρα εκ των υπηρετούντων μελών του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομικών και το Ταμείο. Του διορισμού, προηγείται αξιολόγηση από την Επιτροπή Επιλογής.

Εφόσον κατά την 1η Ιουνίου δεν έχει ολοκληρωθεί οιαδήποτε από τις κατά περίπτωση διαδικασίες επιλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και λειτουργεί νομίμως, υπό την προϋπόθεση της νομίμου πληρώσεως των θέσεων τουλάχιστον πέντε (5) μελών του.

Εφόσον και για όσο διάστημα ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα πέντε (5), η απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου προσδιορίζεται στα τρία (3) μέλη.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v