Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διαγωνισμός για επιλογή συμβούλου και επίσπευση του δωρεάν Ιντερνετ

Στόχος να μην υπάρξουν νέες καθυστερήσεις στο πρότζεκτ WiFi4GR για τη δημιουργία 2.500 σημείων ελεύθερης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Ιnternet σε όλη την Ελλάδα. Εγκατάσταση εξοπλισμού σε δημόσιους χώρους, με τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

Διαγωνισμός για επιλογή συμβούλου και επίσπευση του δωρεάν Ιντερνετ

Στη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο «WiFi4GR-Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Το έργο αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ - ΤΠΕ) στην υλοποίηση των  δράσεων, που απαιτούνται για τη γρήγορη και πιο αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου που υπόσχεται τη δημιουργία 2.500 σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi hotspots) ανά την Ελλάδα, δηλαδή σημείων παροχής δωρεάν Ιντερνετ στο κοινό.

Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το υπό ανάθεση έργο αποτελεί Υποέργο της Πράξης «WiFi4GR-Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» που περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης-WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα.

Αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί, με την παρούσα διακήρυξη, είναι η Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ) στην υλοποίηση των κάτωθι δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου (ενωσιακού και εθνικού), καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.

Το έργο του Αναδόχου αφορά σε υποστήριξη σε θέματα όπως όσα ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται κάτωθι:

 • Υποστήριξη στη διαδικασία Υποδοχής των Προτάσεων των Δήμων, με συνοδευτικά έγγραφα, υποστήριξη στην Επικοινωνία με αναδόχους, σχεδιασμός και Υλοποίηση του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος
 • Διαχείριση στοιχείων Δήμων (Συλλογή στοιχείων, επαλήθευση εγκυρότητας στοιχείων, πρόσωπα επικοινωνίας, αποφάσεις ΔΣ, ρευματοδότηση, σύνδεση)
 • Υποστήριξη στη διαμόρφωση εκτελεστικών προκηρύξεων και συμβάσεων - Κατανομή σημείων ανά εκτελεστική, με βάση τις απαιτήσεις του Έργου WiFI4GR.
 • Υποστήριξη στην υποδοχή των βεβαιώσεων ποσοτικής παραλαβής 5. Συντονισμός επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας αρχής, Αναδόχων και Δήμων
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Διαμόρφωση σεναρίων μετρήσεων και επιδόσεων υποδομής.
 • Τακτικές Αναφορές προόδου του έργου WiFi4GR και διαχείριση στατιστικών κατά την Φάση Λειτουργίας
 • Επιτόπιες επαληθεύσεις και μετρήσεις ποιότητας για την υποστήριξη της διαδικασίας παραλαβής του έργου WiFI4GR
 • Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής καθ' όλη τη Φάση Λειτουργίας του έργου WiFI4GR και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Τυποποίηση διαδικασιών - ροών και εντύπων επιθεωρήσεων·
 • Εκπόνηση σχεδίων μετρήσεων, ανάλυσης δεδομένων, και δημιουργίας αναφορών·
 • Η κάλυψη ad hoc αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής και η υποστήριξη σε επιμέρους θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εξέλιξη συναφών ζητημάτων, τα οποία εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο της Σύμβασης.
 • Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 400.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 496.000 ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες

Σκοπιμότητα υλοποίησης

Τα τελευταία χρόνια η αύξηση στην ευρυζωνική διείσδυση έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει αφενός στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών και αφετέρου στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω της πληθώρας των εφαρμογών που προσφέρονται μέσω διαδικτύου (πχ εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, e-shop κ.λπ.).

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δράση «WiFi4GR-Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», η οποία αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας στους πολίτες για ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο με τεχνολογία WiFi σε δημόσια σημεία ανά την ελληνική επικράτεια όπως πχ πλατείες, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία κ.λπ.

Στα σημεία εγκατάστασης δεν υπάρχουν, γενικά, ανεπτυγμένες υποδομές πρόσβασης και αξιοποίησης ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών, για αυτό και το έργο έχει σαν βασικό στόχο την δημιουργία και εγκατάσταση του εξοπλισμού που θα αποτελέσει τη βάση για την μετέπειτα ανάπτυξη και διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού.

Η δημιουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα συμβάλει:

 • Στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπου παρατηρείται υστέρηση
 • Στην παροχή προστιθέμενης αξίας σε αναπτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες
 • Στη διαθεσιμότητα του Διαδικτύου μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, κάνοντάς το έτσι προσιτό σε κατηγορίες χρηστών που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο
 • Στην αξιοποίηση από τους πολίτες των διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα μέσα από το Διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα οι υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης «WiFi4GR-Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», αποσκοπώντας στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v