Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο πάροχο καθολικής υπηρεσίας ψάχνει η ΕΕΤΤ

Νέο πάροχο καθολικής υπηρεσίας αναζητά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών - Ταχυδρομείων, προσκαλώντας τις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να υποβάλουν τον ενδιαφέρον τους. Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των παρόχων.

Νέο πάροχο καθολικής υπηρεσίας ψάχνει η ΕΕΤΤ

Πρόσκληση στις επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για την παροχή του συνόλου της Καθολικής Υπηρεσίας απηύθυνε η ΕΕΤΤ.

Σήμερα φορέας καθολικής υπηρεσίας είναι η εταιρεία NOVA Α.Ε., που με απόφαση της ΕΕΤΤ τον Οκτώβριο του 2016 έχει οριστεί ως πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας για παροχή σύνδεσης σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβασης σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. ως πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας για:

α) υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και για

β) κοινόχρηστα τηλέφωνα.

Με την εναρμόνιση της ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία στην Καθολική Υπηρεσία προστέθηκε η υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ δεν συνιστούν πλέον περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας ούτε οι υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή αλλά ούτε και τα κοινόχρηστα τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο αυτό η σύμβαση του ΟTΕ ως παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για τις εν λόγω υπηρεσίες έληξε από 1/1/2021.

Τώρα η ΕΕΤΤ καλείται να ορίσει νέο πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Στο πλαίσιο παροχής Καθολικής Υπηρεσίας όλοι οι καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια έχουν πρόσβαση, σε προσιτή τιμή, σε διατιθέμενη υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης σύνδεσης, σε σταθερή θέση. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να εξειδικεύεται το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας, ενώ με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία: «Μια επιχείρηση δύναται να αναλάβει υποχρέωση παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας, εφόσον πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Είναι πάροχος δημόσιων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό υπό καθεστώς Γενικής Άδειας στην ελληνική επικράτεια.

β) Κρίνεται αξιόπιστη ως πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, αναφορικά με τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας οι οποίες ενδέχεται να της ανατεθούν.

Ενδεικτικά ως κριτήρια αξιοπιστίας αναφέρονται και εξετάζονται:

i) Η λειτουργία δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δύναται να καλύψει το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής στην οποία θα αναλάβει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης σύνδεσης, σε σταθερή θέση και υπηρεσιών επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

ii) Η γεωγραφική κάλυψη, η έκταση και πυκνότητα του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών της επιχείρησης, καθώς και η ικανότητα του ανωτέρω δικτύου αυτής να αντιδρά σε απρόσμενες καταστάσεις βάσει σαφώς καθορισμένων κατατεθειμένων σχεδίων δράσης από τον πάροχο.

iii) Τα έτη της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας των τελευταίων 3 οικονομικών χρήσεων, με βάση τα οποία να αποδεικνύει ότι είναι οικονομικά και τεχνικά ικανός να εξασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών καθώς και να αναλάβει τη συνολική λειτουργία και εκμετάλλευση του σχετικού δικτύου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάληψης του έργου.

iv) Η ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου ανάπτυξης του δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών της επιχείρησης προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που θα αναλάβει, εάν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο καθώς και δέσμευση της διοίκησης για τη χρηματοδότηση της σχετικής επένδυσης και τρόπος χρηματοδότησής της.

v) Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης σύνδεσης, σε σταθερή θέση και υπηρεσιών επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο καθορισμένης ελάχιστης ποιότητας στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή σε συγκεκριμένη υπό εξέταση γεωγραφική περιοχή κάλυψης.

Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ΕΕΤΤ καταρτίζει κατάλογο με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας.

Περιγραφή Διαδικασίας

Στην περίπτωση που καμία επιχείρηση δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας ή από τις επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον καμία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό Παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ή η διαγωνιστική διαδικασία αποβεί άγονη, η επιλογή του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας γίνεται ως εξής:

α) Ορίζεται ως καθορισμένη επιχείρηση η ορισθείσα από την ΕΕΤΤ επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην αγορά χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση κατά τον κρίσιμο χρόνο. Στην περίπτωση που έχουν ορισθεί περισσότερες της μιας επιχείρησης με σημαντική ισχύ στην ανωτέρω αγορά, τότε ορίζεται κάθε μία από αυτές ως καθορισμένη επιχείρηση στην γεωγραφική περιοχή στην οποία έχει ορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ. Στην περίπτωση που στην ίδια γεωγραφική περιοχή έχουν ορισθεί περισσότερες της μιας επιχείρησης με σημαντική ισχύ στην ανωτέρω αγορά, τότε ορίζεται ως καθορισμένη επιχείρηση όποια εξ αυτών διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ή μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη εντός της περιοχής ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση.

β) Εφόσον η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει επιχείρηση με σημαντική ισχύ στην αγορά χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, τότε καθορίζεται ως καθορισμένη επιχείρηση, η επιχείρηση που διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ή τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη εντός της περιοχής ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση.

Στην περίπτωση που τουλάχιστον μία ή περισσότερες επιχειρήσεις από αυτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας πληρούν τα κριτήρια για τον καθορισμό παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας, η ΕΕΤΤ επιλέγει τον ή τους υπόχρεους παρόχους μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Διάρκεια ορισμού

Η χρονική διάρκεια για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας από την καθορισμένη επιχείρηση ορίζεται σε τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Γεωγραφική έκταση υποχρέωσης παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

Κατάλληλο ελάχιστο γεωγραφικό μέγεθος αναφοράς για τον καθορισμό υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας είναι η Περιφέρεια. Η αρμοδιότητα προσδιορισμού επιμέρους γεωγραφικών περιοχών, στις οποίες δύναται να διαιρεθεί η Ελληνική Επικράτεια, προκειμένου να οριστεί διαφορετική καθορισμένη επιχείρηση, ανήκει στην ΕΕΤΤ.

Η αναγκαιότητα προσδιορισμού επιμέρους γεωγραφικών περιοχών θα εκτιμηθεί από την ΕΕΤΤ πριν την διαγωνιστική διαδικασία, με βάση το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Περιεχόμενο

Οι υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας για τις οποίες καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι πάροχοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εξής:

α) Υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης σύνδεσης σε σταθερή θέση και

β) Υπηρεσίες επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στην υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ 7435 ΕΞ 2022/28-2-2022, σύμφωνα με την οποία:

• ο πάροχος ΚΥ παρέχει υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) 10 Mbps και ανόδου (upload) 1 Mbps και με πραγματική ταχύτητα καθόδου (download) όχι μικρότερη από 4 Mbps και τουλάχιστον 30 GΒyte διαθέσιμα το μήνα σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν προσφέρεται με σταθερή πάγια χρέωση (flat rate) ανεξαρτήτως κατανάλωσης δεδομένων,

• ο πάροχος ΚΥ παρέχει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις σε αστικά και υπεραστικά ή χρόνο ομιλίας 1500 λεπτών το μήνα προς σταθερά ή σταθερά και κινητά δίκτυα, σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν παρέχεται μέσω σταθερού δικτύου,

• η χρέωση στον τελικό χρήστη δεν δύναται να υπερβαίνει τα είκοσι επτά (27) ευρώ το μήνα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τελών.

Επιμερισμός Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας

Η καθορισμένη επιχείρηση για την παροχή καθολικής υπηρεσίας δύναται να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ αίτημα αποζημίωσης για το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κάθε επιχείρηση, που επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να ορισθεί πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας (υπηρεσιών επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και φωνητικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης σύνδεσης σε σταθερή θέση), θα πρέπει να ορίσει σαφώς για ποια γεωγραφική περιοχή επιθυμεί να υποβάλει το ενδιαφέρον της προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρονικό διάστημα και διεύθυνση υποβολής φακέλων

Φάκελοι υποβολής ενδιαφέροντος γίνονται δεκτοί από την ΕΕΤΤ κατά το χρονικό διάστημα από 7/9/2022 έως 7/10/2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v