Δημοπρατούνται νέα ψηφιακά έργα 500 εκατ. ευρώ

Σε … «πυρετό» δημοπρατήσεων βρίσκεται η Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο προώθησε τέσσερα σημαντικά έργα για την ψηφιοποίηση της χώρας, προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ. Τα επόμενα βήματα.

Δημοπρατούνται νέα ψηφιακά έργα 500 εκατ. ευρώ

Με την προκήρυξη τεσσάρων σημαντικών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στον Τομέα της Πληροφορικής η Κοινωνία της Πληροφορίας υλοποιεί το σφικτό χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η ΕΕ για την προώθηση έργων που θα αλλάξουν την Ελλάδα αποκτώντας … «ψηφιακή ταυτότητα».

Πρόκειται για έργα που αφορούν το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, την Ψηφιοποίηση του Γεωργικού Τομέα, το έργο των Cloud Services, καθώς και τον σύμβουλο για την υποστήριξη πολλών Ψηφιακών Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η προκήρυξη αυτών των έργων προετοιμάστηκε με ταχύτητα από την ΚτΠ και προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση ώστε να είναι ώριμα και να προχωρήσουν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Ειδικότερα πρόκειται για 4 μεγάλους διαγωνισμούς ο προϋπολογισμός των οποίων φθάνει αθροιστικά τα 226,4 εκατ. ευρώ. Ωστόσο αν υπολογίσει κανείς το ΦΠΑ και τα δικαιώματα προαίρεσης το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 339,6 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή μέσα στο επόμενο δίμηνο έρχονται μια σειρά νέων έργων με στόχο να τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς συνεχίζουμε την υλοποίηση της Εθνικής ψηφιακής Στρατηγικής με την προκήρυξη κομβικών έργων που δημιουργούν ψηφιακές τομές σε νευραλγικούς κλάδους της Δημόσιας διοίκησης, όπως αυτούς, της υγείας, της δικαιοσύνης, της γεωργίας, των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας κ.λπ.» είπε μιλώντας στο Εuro2day.gr ο Δημήτρης Γιάντσης, γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της ΚτΠ.

Ειδικότερα τα έργα που προκηρύχθηκαν μέσα στο Σεπτέμβριο είναι:

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα»

Με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στις 17/10/2022 το έργο έχει προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) 44.338.125 ευρώ.

Αφορά στη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Ουσιαστικά η πλατφόρμα αυτή θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας, θα συνδέουν τους παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους με την γη και την παραγωγική διαδικασία. Η σύνδεση αυτή θα στηρίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στα ανοικτά ψηφιακά δεδομένα και στην γνώση. Θα δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους, αναιρώντας τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού αγροτικού χώρου και την ελλιπή προσβασιμότητα σε πόρους.

Η τεχνολογική πλατφόρμα, θα αναγνωρίζει και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του μικροκαλλιεργητή, του γεωργικού συμβούλου και των οργανώσεων που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, το έργο θα αναπτύξει μια εκτεταμένη, πολύμορφη και σύγχρονη αγρο-τεχνολογική υποδομή που θα παρέχει πλήθος δεδομένων τηλεπισκόπησης από επίγειες, ιπτάμενες και δορυφορικές πηγές. Επιπλέον, θα υποστηρίζεται από δίκτυο Κέντρων Διανομής και Υποστήριξης, κατάλληλα επανδρωμένο ώστε να ανταποκρίνεται με αμεσότητα στις όποιες ανάγκες εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης. Η υλικοτεχνική υποδομή, αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Πανελλαδική υποδομή Σταθμών Συλλογής Δεδομένων [Ποσότητα: τρεις χιλιάδες πενήντα (3.050)]
 • Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) [Ποσότητα: πενήντα(50)]
 • Δορυφορικά δεδομένα τηλεπισκόπησης
 • Δορυφορικά δεδομένα παρατήρησης
 • Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης [Ποσότητα: δεκαπέντε (15)]

«Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)»

H καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 17/10/2022 και ο προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) φτάνει τα 95.000.000 ευρώ.

Το παρόν έργο αφορά την υλοποίηση του Έργου «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», το οποίο στοχεύει στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή την Η.ΔΙ.Κ.Α. στο πλαίσιο των κυβερνητικών νεφών G-Cloud και H-Cloud, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, τη φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Το Κυβερνητικά νέφη είναι το σύνολο των υπολογιστικών υποδομών που απαιτείται να αναβαθμιστούνε ώστε να αποτελέσουν την βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Το αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση των υπαρχουσών υπολογιστικών υποδομών για τους ανωτέρω φορείς. Για την επέκταση των υπαρχόντων Κυβερνητικών Νεφών θα πραγματοποιηθεί προμήθεια υπολογιστικών υποδομών από πάροχο δημόσιου υπολογιστικού νέφους.

Η ΓΓΠΣΔΔ και η ΗΔΙΚΑ θα έχει τη συνολική επιχειρησιακή και λειτουργική ευθύνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση των Νεφοϋπολογιστικών Υπηρεσιών.

«Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ)»

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 24/10/2022 και ο προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται σε 36.208.441 ευρώ.

Το έργο αφορά στην Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) – στις 1η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ΥΠΕ, δηλαδή στην ανάπτυξη ενός συστήματος, επιπρόσθετα του υφιστάμενου και σε άμεση διασύνδεση μαζί του (καθώς και στην αναβάθμιση του υφιστάμενου στην 2η ΥΠΕ ως προς την προμήθεια επιπλέον περιφερειακού εξοπλισμού και συνδρομητικών υπηρεσιών,, το οποίο θα αποτελείται από:

 • Τριακόσιους πέντε νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ)
 • Τριάντα πέντε νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ)
 • Ταμπλέτες ιατρών για την υποστήριξη των λειτουργιών ΣΤΙΣ-Τ: πεντακόσιες (500)
 • Πέντε Εκπαιδευτικούς Σταθμούς Τηλεϊατρικής
 • Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης (ΣΚΟΠ)
 • Διαγνωστικό Ιατρικός Εξοπλισμός
 • Τρία νέα περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου (Helpdesk)
 • Ένα Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας (Command & Control Centre), καθώς και
 • Λογισμικό Τηλεϊατρικής (Κεντρική Υποδομή – ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ, Ταμπλέτες ΣΤΙΣ-Τ

«Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ψηφιακών Δράσεων»

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 31/10/2022 και ο Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται σε 50.873.191 ευρώ

Το παρόν έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ στις ακόλουθες Θεματικές Περιοχές:

 • Θεματική Περιοχή 1: Υποστήριξη στην εξειδίκευση κατευθύνσεων πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού, εκπόνηση οριζόντιων ή/και κάθετων (τομεακών) μελετών που αφορούν συγκεκριμένες προτεραιότητες-στόχους, διαμόρφωση σχετικών σχεδίων δράσεων.
 • Θεματική Περιοχή 2: Υποστήριξη στον αναλυτικό σχεδιασμό και ωρίμανση παρεμβάσεων ή έργων, στην κατάρτιση προκηρύξεων, στη διενέργεια διαγωνισμών και στη σύναψη συμβάσεων.
 • Θεματική Περιοχή 3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων.
 • Θεματική Περιοχή 4 : Επιβεβαίωση της επίτευξης κάθε Οροσήμου και Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, καθώς και της ολοκλήρωσης των Έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα έργα που έρχονται

Ένα «καυτό» δίμηνο έρχεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας με την δημοπράτηση τουλάχιστον 7 μεγάλων έργων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σημαντικών τομέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της οικονομίας. Τα βασικότερα από τα έργα, μεταξύ άλλων, που πρόκειται να δημοπρατηθούν έως το τέλος της χρονιάς περιλαμβάνουν:

 • την αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος τήρησης των αρχείων σε όλα τα (αστικά και ποινικά) δικαστήρια (30.000.000 ευρώ),
 • την ψηφιοποίηση εντύπων αρχείων και δεδομένων δικαστηρίων (E - Justice 96.700.000 ευρώ),
 • την ψηφιοποίηση των ιατρικών αρχείων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας (80.000.000 ευρώ),
 • την ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους 23.000.000 ευρώ και την ψηφιοποίηση του Αρχείου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π) περίπου 5.000.000 ευρώ.

Θα ακολουθήσει η προκήρυξη έργου για την εξωστρεφή Γεωργία (20.000.000 ευρώ), καθώς, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προκηρυχθούν και τα έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (45.000.000 ευρώ).

Συνολικά εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα προκηρυχθούν έργα περίπου 500.000.000 ευρώ.

Αν σε αυτά προσθέσουμε και την δράση του «Smart Readiness» για υποδομή καλωδίωσης οπτικών ινών σε 120.000 κτίρια προϋπολογισμού ~ 160.000.000 ευρώ με την χρήση voucher, που στόχος της ΚτΠ είναι να βγει στον «αέρα» μέχρι το τέλος του χρόνου, τότε ο προϋπολογισμός των προς δημοπράτηση έργων θα ξεπεράσει τα 660 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v