Χιλιάδες καταγγελίες κλήθηκε να διαχειριστεί η ΑΔΑΕ το 2021

Στο στόχαστρο ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Τα πεπραγμένα της Αρχής το 2021.

Χιλιάδες καταγγελίες κλήθηκε να διαχειριστεί η ΑΔΑΕ το 2021

Πάνω από 18.800 καταγγελίες, ερωτήματα, πολιτικές ασφάλειας,  εισαγγελικές διατάξεις και βουλεύματα  κλήθηκε να διευθετήσει το 2021 η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Στην Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών για το 2021 που παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης των μέσων για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ενώ καταγράφεται το έργο της Αρχής που περιλαμβάνει:

 • 75 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 56 αφορούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι 19 αφορούσαν ταχυδρομικές υπηρεσίες.
 • 20 νέα ερωτήματα διεκπεραίωσης
 • 95 αναφορές περιστατικών ασφάλειας που αφορούσαν το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
 • 22 υποθέσεις που αφορούσαν Πολιτικές Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
 • 475 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν άρση απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας, έναντι 13.751 το 2020. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση «Καταγράφεται, συνεπώς, αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος». Ειδικότερα παρατηρείται αύξηση 12,53%
 • 097 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων έναντι 3.190 το έτος 2020. Δεν καταγράφεται δηλαδή αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με τα αριθμητικά δεδομένα του προηγούμενου έτους.

Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η ΑΔΑΕ διενεργεί εκτάκτους ελέγχους με σκοπό τη διερεύνηση καταγγελιών, τη διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας που αφορούν το απόρρητο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας που αφορούν την ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη διερεύνηση γεγονότων που αναφέρονται σε δημοσιεύματα του Τύπου και σχετίζονται με πιθανή παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και γενικότερα προβλημάτων που άπτονται της διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών και της ασφάλειας και ακεραιότητας δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εντός του 2021, η ΑΔΑΕ ολοκλήρωσε πέντε υποθέσεις εκτάκτων ελέγχων εγκρίνοντας τις σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου, πλέον της διερεύνησης των καταγγελιών, περιστατικών ασφάλειας ή άλλων γεγονότων. Ειδικότερα:

 • Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στις εταιρείες ΟΤΕ AE, Cosmote AE, Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες AE, και Vodafone - Πάναφον AE
 • Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στην ΕΥΠ με σκοπό τον έλεγχο της χρήσης του συστήματος LI κατά τη διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.

Έκτακτοι έλεγχοι σε παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών

Μέσα στο 2021, η ΑΔΑΕ διενήργησε έλεγχο στις εταιρείες υπηρεσιών ταχυμεταφορών ACS MAE και Γενική Ταχυδρομική ΑΕΕ με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των εκτάκτων συνθηκών λειτουργίας τους για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. Για την ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων απαιτήθηκε μία επίσκεψη σε κάθε εταιρεία.

Επιπλέον, μέσα στο 2021, η ΑΔΑΕ διενήργησε έκτακτους ελέγχους στις εταιρείες ταχυμεταφορών Intermove AE, Διεθνής Μεταφορική και KT Διαμεταφορική ΜΟΝ. ΙΚΕ με σκοπό την επιβεβαίωση των δηλώσεών τους περί μη άσκησης δραστηριοτήτων ταχυμεταφορών. Πραγματοποιήθηκε μία επίσκεψη σε κάθε εταιρεία για την ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων. Ένας ακόμη έλεγχος στη μεταφορική εταιρεία Ντελόπουλοι Αφοί ΕΠΕ βρίσκεται εν εξελίξει και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2022, καθώς εντός του 2021 υπήρξαν δυσκολίες στις μετακινήσεις εξαιτίας της πανδημίας.

Εξέταση καταγγελιών - ερωτημάτων

Συνολικά, το 2021 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ 75 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 56 αφορούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι 19 αφορούσαν ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Επίσης, υποβλήθηκαν στην Αρχή 19 ερωτήματα πολιτών και πέντε φορέων, τα οποία αφορούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τρία ερωτήματα πολιτών και δύο ερωτήματα φορέων που αφορούσαν ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Από το 2020 εκκρεμούσαν έξι ακόμη ερωτήματα πολιτών και ένα ερώτημα φορέα σχετικών με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα οποία διεκπεραιώθηκαν εντός του 2021.

Καταγγελίες και ερωτήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Το 2021 υποβλήθηκαν 56 καταγγελίες που αφορούσαν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ από τα προηγούμενα έτη βρίσκονταν σε επεξεργασία άλλες 27 καταγγελίες (συνολικά 83 καταγγελίες προς επεξεργασία).

Στο τέλος του έτους, είχε ολοκληρωθεί η επεξεργασία των 64 από τις παραπάνω καταγγελίες, ενώ για τις υπόλοιπες 19 η επεξεργασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2022.

Οι 64 καταγγελίες, οι οποίες εξετάστηκαν μέσα στο έτος, κατανέμονται από πλευράς περιεχομένου ως εξής:

* 35 καταγγελίες αφορούσαν περιπτώσεις πιθανής παραβίασης του απορρήτου υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, στις καταγγελίες αυτές γινόταν αναφορά σε:
 • 40 συνδέσεις τηλεφωνίας, από τις οποίες οι 27 ήταν συνδέσεις κινητής και οι 13 συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας,
 • δύο πιθανές παραβιάσεις του απορρήτου των επικοινωνιών κατά την πρόσβαση στο διαδίκτυο,
 • δύο πιθανές παραβιάσεις του απορρήτου των επικοινωνιών για υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • οκτώ περιπτώσεις κακόβουλων - ενοχλητικών κλήσεων,
 • δύο περιπτώσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΔΑΕ.
* 29 καταγγελίες αφορούσαν ζητήματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, όπως, ενδεικτικά, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική επικοινωνία, μη ζητηθείσα επικοινωνία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρόχων εξωτερικού.

Καταγγελίες και ερωτήματα που αφορούν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Το 2021 η Αρχή επεξεργάστηκε 19 καταγγελίες, εκ των οποίων για τις οχτώ ολοκληρώθηκε η επεξεργασία εντός του έτους, για τέσσερις έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αναμένονται τα πρακτικά της Ολομέλειας και οι υπόλοιπες επτά βρίσκονται σε στάδιο διερεύνησης. Από τις παραπάνω 19 καταγγελίες οι 10 εκκρεμούσαν από το έτος 2020.

Επίσης, το 2021 η Αρχή επεξεργάστηκε τρία ερωτήματα πολιτών και δύο ερωτήματα φορέων, τα οποία αφορούσαν το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Πολιτικές ασφάλειας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το 2021, ολοκληρώθηκε η διεκπεραίωση 18 πολιτικών ασφάλειας, ως εξής:

 • 11 εγκρίθηκαν,
 • Τρεις δεν εγκρίθηκαν· ζητήθηκε από τους παρόχους να υποβάλλουν αναθεωρημένη πολιτική ασφάλειας,
 • Τρεις τελούν υπό επεξεργασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021,
 • Μία εταιρεία εξαιρέθηκε από την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας

Κατάσταση παρόχων 

Κατά το 2021, συνεχίστηκε η εξέταση του Μητρώου Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με σκοπό την ανανέωση του καταλόγου των παρόχων που έχουν υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας στην Αρχή. Κατόπιν εξαίρεσης των παρόχων που δεν ασκούν εν τοις πράγμασι δραστηριότητες για τις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί ή που έχουν κάνει παύση των δραστηριοτήτων τους, προέκυψαν οι πάροχοι που έχουν, στο τέλος του 2021, υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας. Ο συνολικός αριθμός των παρόχων αυτών είναι 167, εκ των οποίων 121 έχουν υποβάλει, ως όφειλαν, προς έγκριση στην Αρχή πολιτική ασφάλειας, ενώ 46 πάροχοι δεν έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας.

Αναλυτικότερα, ως προς τους 121 παρόχους που έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας ισχύουν τα εξής

 • για 116 παρόχους έχει εγκριθεί η πολιτική ασφάλειας,
 • για τρεις παρόχους εκκρεμεί η έγκριση από την Ολομέλεια της Αρχής της πολιτικής ασφάλειας που υπέβαλαν,
 • για έναν πάροχο αναμένεται η υποβολή αναθεωρημένης πολιτικής ασφάλειας,
 • για έναν πάροχο εκκρεμεί η κλήση σε ακρόαση, λόγω του ότι δεν εγκρίθηκε η πολιτική ασφάλειας που υπέβαλε.

Αναλυτικότερα, ως προς τους 46 παρόχους που δεν έχουν υποβάλει πολιτική ασφάλειας, 28 πάροχοι τελούν σε διαδικασία κλήσης σε ακρόαση για τη μη υποβολή της πολιτικής ασφάλειάς τους, για επτά παρόχους αναμένεται η υποβολή πολιτικής ασφάλειας, και για 11 παρόχους ερευνάται εάν έχουν την υποχρέωση υποβολής πολιτικής ασφάλειας.

Πολιτικές διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών για ταχυδρομικές υπηρεσίες

Για δεύτερη χρονιά, πρωταγωνιστές στην εξυπηρέτηση των πολιτών λόγω της πανδημίας (COVID-19), ήταν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Κατά τη διάρκεια του 2021, η ΑΔΑΕ διαχειρίστηκε και επεξεργάστηκε 22 υποθέσεις που αφορούσαν Πολιτικές Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσιάζει συνεχείς μεταβολές ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και οφείλουν να Υπηρεσιών ανέρχεται σε 662, ενώ το 2020 ο αριθμός των ταχυδρομικών επιχειρήσεων ήταν 608.

Περιστατικά ασφάλειας που αφορούν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το 2021 υποβλήθηκαν στην ΑΔΑΕ συνολικά 50 αναφορές περιστατικών ασφάλειας που αφορούσαν το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ από το προηγούμενο έτος βρίσκονταν υπό επεξεργασία άλλες 45 αναφορές. Από το σύνολο των 95 αυτών περιστατικών ασφάλειας που εξετάστηκαν εντός του έτους, για τα 54 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, ενώ για τα υπόλοιπα 41, οι σχετικές υποθέσεις τελούν υπό επεξεργασία. Για την εξέταση των παραπάνω περιστατικών ασφάλειας η ΑΔΑΕ πραγματοποίησε οκτώ επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των εταιρειών, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων, λόγω της πανδημίας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v