Εισφορές: Οκτώ νέες παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και Δημόσιο

Πώς παγιώνεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες στον ιδιωτικό τομέα. Στο -40% οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, εφόσον οι συμβάσεις μετατραπούν από μερικής σε πλήρους απασχόλησης.

Εισφορές: Οκτώ νέες παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και Δημόσιο

Περιορισμένο κατά 270 εκατ. ευρώ διατηρείται και το 2023 το μη μισθολογικό κόστος, με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή να προβλέπει ότι η μείωση των εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τότε οι συνέπειες της πανδημίας, μονιμοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Παράλληλα, προβλέπονται κίνητρα για τη στήριξη της πλήρους απασχόλησης έναντι της μερικής, με μείωση των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου κατά 40%.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, που αφορούν είτε τις εισφορές, όπως για παράδειγμα την κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% για πάνω από 600.000 δημόσιους υπαλλήλους, είτε τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών, όπως η αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης σε έως 24.

Αναλυτικά, κι ενώ τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η μείωση των 3 μονάδων του 2021 μονιμοποιείται. Την ίδια στιγμή, καταργείται η ειδική εισφορά 1% για τους ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημόσιων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) καθώς και για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ. Με τη διάταξη αυτή δεν επηρεάζονται τα σχετικά εφάπαξ, ενώ αυξάνονται κατά 1% οι καθαρές αποδοχές των δημόσιων υπαλλήλων.

Με άλλη διάταξη, αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Η ποινική δίωξη των οφειλετών ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών παύει υφ' όρον για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ρύθμιση, ενώ μέχρι τώρα αναστελλόταν.

Επίσης, μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 σήμερα) ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν. Εάν η απαίτηση του ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί ή η βεβαιωμένη απαίτηση δεν κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο μέσα σε αυτό το διάστημα, τότε οι οφειλές παραγράφονται. Μάλιστα, οι οφειλές που δημιουργούνται από το 2026 και μετά θα παραγράφονται στα 5 χρόνια, ώστε οι χρόνοι παραγραφής των ασφαλιστικών οφειλών να προσεγγίζουν αυτές των φορολογικών. Προσοχή όμως. Η παραγραφή θα διακόπτεται όταν ο ΕΦΚΑ (ή το ΚΕΑΟ) ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο για την οφειλή: με δικαστικό επιμελητή/ κλητήρα, επιστολή, ηλεκτρονική ειδοποίηση ή λάβει μέτρο διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξή της (κοινοποίηση ατομικής βεβαίωσης, κατάσχεση, πλειστηριασμός κ.λπ.).

Παράλληλα, προβλέπεται ότι για οφειλές εργοδοτών της περιόδου 2006-2011, βάσει της νέας διάταξης θα παραγραφούν ενώ οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τα ασφαλιστικά δικαιώματά τους.

Με άλλη διάταξη, θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μετατρέπουν συμβάσεις μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν εργαζομένους με σύμβαση μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50%. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους για ένα χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα της μετατροπής. Ως ημέρα μετατροπής των συμβάσεων λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο σύστημα Εργάνη.

Προϋπόθεση για την επιδότηση είναι η σύμβαση εργασίας να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν την πάροδο έτους από τη μετατροπή. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος, δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων, εκτός εάν γίνουν ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους.

Η διάταξη ορίζει ρητά πως η ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει να είναι κατά την έναρξη στο πρόγραμμα και καθ' όλη τη διάρκειά του φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τυχόν οφειλές της προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να τηρείται και να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για την περίοδο της επιδότησης. Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται ότι σε περίπτωση που από τις διασταυρώσεις προκύψει ότι η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις, χάνει την επιδότηση και της καταλογίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό προσαυξημένες κατά 100%.

Επίσης:

  • Μειώνεται από την 1η.1.2023, οριζόμενο σε 3%, από 3,5% που ισχύει, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ασφαλισμένου και εργοδότη, επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου, προς το «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και προς το «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.).
  • Κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του π. ΟΑΕΕ όπως αυτή είχε διαμορφωθεί το έτος 2016, για το διάστημα από την 1η.1.2016 έως και την 31η.12.2016, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) αναβάτες. Oι εν λόγω αναβάτες i) υπάγονται στον π. Ο.Α.Ε.Ε. για κύρια ασφάλιση και για παροχές σε χρήμα και σε είδος, για το διάστημα από 1ης.01.2017 έως και 31.12.2022, ii) απαλλάσσονται από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα επί των αναλογουσών εισφορών, εφόσον αυτές καταβληθούν ή ρυθμιστεί η καταβολή τους μέχρι την 31η.12.2023.
  • Δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή, κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση των αναφερόμενων οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v