Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο έργο για ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπ. Εξωτερικών

Άλλο ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης δημοπράτησε η ΚτΠ. Πρόκειται για το «Σύστημα Υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών» προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.

Νέο έργο για ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπ. Εξωτερικών

Στη  διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 (SUB1): «Σύστημα Υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών» της Δράσης  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών», του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)». προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το αντικείμενο του έργου «Σύστημα Υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών» συνοπτικά αποτελείται από μια σειρά δράσεων, ως εξής:

Α.  Εκπόνηση Σειράς Μελετών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η αναλυτική καταγραφή και ο  λεπτομερής ανασχεδιασμός του υφιστάμενου τρόπου υλοποίησης του ΣΕΣ συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας, των διαδικασιών και των οργανωτικών μονάδων που συμμετέχουν κατά την υλοποίηση. Για τους σκοπούς του (ανα)σχεδιασμού και της εφαρμογής Διοίκησης Ποιότητας στην εφαρμογή του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ο Ανάδοχος καλείται να εκπονήσει μια σειρά (συμπληρωματικών) μελετών που αναδεικνύουν όλες τις όψεις του και ειδικότερα τις ακόλουθες μελέτες:

 • Μελέτη Ροών
 • Μελέτη Εμπλεκόμενων Ρόλων
 • Μελέτη Προτυποποίησης Μοντέλων
 • Μοντέλο διενέργειας ΣΕΣ
 • Μελέτη ανάπτυξης υποδειγμάτων και πρότυπων εντύπων
 • Μελέτη διοίκησης γνώσης
 • Μελέτη επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων
 • Μελέτη ανάπτυξης κριτηρίων Δράσεων και Ενεργειών, προτάσεων για νέες Δράσεις και Ενέργειες ή τροποποίησης των υφιστάμενων
 • Περιγραφή διεργασίας διορθωτικών κινήσεων
 • Μελέτη ορισμού στόχων των επιμέρους Δομών και εξαγωγής δεικτών απόδοσης - επίδοσης για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΕΣ
 • Μελέτη για την επιλογή και την υλοποίηση της Μεθοδολογίας Προτεραιοποίησης των Στόχων και Δράσεων του Υπουργείου
 • Μελέτη για την επιλογή και εφαρμογή της Μεθοδολογίας Επιλογής των Δομών και των Δεικτών Επίδοσης - Παρακολούθηση Επίδοσης Υλοποίησης - Μελέτη για την ανάπτυξη σύγχρονου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (State of the art HRMS)

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, και σε επόμενο χρόνο, θα καθίσταται δυνατή η πιστοποίηση των εν λόγω διεργασιών με εγκεκριμένο πρότυπο ποιότητας.

Β. Διαδικτυακή (web-based) Πλατφόρμα Ροής Εργασιών, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Αναφορών του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Διαδικτυακή (web-based) Πλατφόρμα Ροής Εργασιών, διαχείρισης εγγράφων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να υποστηρίζει, με ασφάλεια και λειτουργικότητα, το πλέγμα της ογκώδους, συστηματικής, πολύπλευρης και σύνθετης σε περιεχόμενο επικοινωνίας μεταξύ των Δομών και της ΔΣΕΣ.

Γ. Προμήθεια του Απαραίτητου Εξοπλισμού (hardware)  και Λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.032.258,06 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 5.000.000,00 €, ΦΠΑ: 967.741,94 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής παραδοτέων.

Αναμενόμενα Οφέλη

Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι τα στελέχη τόσο της  Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και όλων των υπόλοιπων δομών του Υπουργείου Εξωτερικών, που εμπλέκονται στις διεργασίες του και συμβάλουν στην υλοποίηση της αποστολής και των στόχων του. Έμμεσα, το έργο ωφελεί το σύνολο των πολιτών στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αφού το Υπουργείο Εξωτερικών με την εφαρμογή των νέων διαδικασιών θα είναι σε θέση να επιτύχει την εκπλήρωση της αποστολής του, ως προς την εξυπηρέτηση και προάσπιση των συμφερόντων τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v