Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι Space Hellas, Netcompany-Intrasoft, Uni Systems ανάδοχοι για το G-Cloud

Διασύνδεση, ασφάλεια, οικονομίες κλίμακας και νέες προηγμένες υπηρεσίες από το σύνολο του Δημοσίου προς τους πολίτες θα εξασφαλίσει το έργο εκσυγχρονισμού του G-Cloud. Τι ανέλαβε η κοινοπραξία.

Οι Space Hellas, Netcompany-Intrasoft, Uni Systems ανάδοχοι για το G-Cloud

Ανάδοχο τμήματος του διαγωνισμού που θα αλλάξει την εικόνα του συνόλου του Ελληνικού Δημοσίου με την διασύνδεση του συνόλου των φορέων του και τη δυνατότητα νέων προηγμένων υπηρεσιών και αφορά στην αναβάθμιση του G Cloud επέλεξε η ΚτΠ.

Πρόκειται για την κοινοπραξία των τριών εταιρειών «SPACE HELLAS, Netcompany - Intrasoft S.A, Uni Systems», η οποία είναι πλέον ανάδοχος του έργου «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και παροχή υπηρεσιών Public Cloud & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service)» και συγκεκριμένα για το Υποέργο 1 «Προμήθεια υποδομής για παροχή υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους υπό την μορφή IaaS» της Πράξης «G-Cloud Next Generation».

Η προσφορά της κοινοπραξίας είναι 15.686.637 ευρώ συν ΦΠΑ (3.764.792,88 ευρώ) και μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

Πριν τη λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης έως του ποσού των € 9.349.500, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €11.593.380 ΦΠΑ 24%: € 2.243.880), για την αύξηση του φυσικού αντικειμένου.

Στόχο έχει τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., στο πλαίσιο του κυβερνητικού νέφους G-Cloud επόμενης γενιάς (G-Cloud NxG) και στην κάλυψη των επεκτάσεων σε πόρους αναφορικά με την υποδομή, όταν και εφόσον αυτό απαιτηθεί, μέσω του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης της υφιστάμενης υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ.

Με το συνολικό έργο αυτό θα καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, τη φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον, στόχο του έργου αποτελεί και η παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως η διάθεση έτοιμων παραμετροποιημένων συστημάτων (Platform as a Service), η υλοποίηση εικονικών σταθμών εργασίας (VDI - Desktop as a service), η επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου αυτοματισμού στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος και στην εξυπηρέτηση τελικών χρηστών, καθώς και η τήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και υψηλής διαθεσιμότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάζεται η ενίσχυση των υποδομών να πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση δύο σύγχρονης τεχνολογίας, συμμετρικών Data Centers, σε διαφορετικές τοποθεσίες, με σύγχρονη αρχιτεκτονική λειτουργίας Active-Active, η οποία πέραν της παροχής εναλλακτικού Data Center (DRS) θα επιτρέπει την παροχή διαφορετικών επιπέδων SLA ακόμη και αυτά της μηδενικής απώλειας δεδομένων ή του μηδενικού χρόνου πτώσης της υπηρεσίας για επιλεγμένα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στο G-Cloud.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v