Διαγωνισμός 72,4 εκατ. ευρώ για την τηλεργασία στο δημόσιο

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Κοινωνία της Πληροφορίας το Τεύχος Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού και Συνδέσεων για τη Δράση “Επιχειρησιακή Συνέχεια"».

Διαγωνισμός 72,4 εκατ. ευρώ για την τηλεργασία στο δημόσιο

Στη διασφάλιση της  Επιχειρησιακής Συνέχειας σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, ούτως ώστε οι υπάλληλοι οποιουδήποτε  δημόσιου φορέα, που θα ενταχθεί στην παρούσα δράση, να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις  εργασιακές τους υποχρεώσεις εξ’ αποστάσεως με ασφαλή τρόπο στοχεύει το έργο που έθεσε σε διαβούλευση η ΚτΠ.

Στο πλαίσιο του έργου θα  μελετηθούν οι ανάγκες για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, το έργο θα εξασφαλίσει, για μια ενδεικτική ομάδα δημόσιων υπαλλήλων, σε όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερους φορείς της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης, την εκπλήρωση  εκείνων των προϋποθέσεων οι οποίες δύναται να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλη  τη Δημόσια Διοίκηση.

Αυτές οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

  1. Ύπαρξη επώνυμου εμπορικού φορητού υπολογιστή, όπου είναι εγκατεστημένα ενημερωμένα λειτουργικά συστήματα (τουλάχιστον π.χ. Windows 11 ή μεταγενέστερα) καθώς και ενημερωμένα προγράμματα προστασίας από ιούς. Οι φορητοί υπολογιστές θα διατεθούν σε  επιλεγμένους δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό τη δυνατότητα της απρόσκοπτης  επιχειρησιακής λειτουργίας τους, ανεξάρτητα του χώρου και του τόπου εργασίας τους, με  άμεση ωφέλεια πέραν της δυνατότητας της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργικότητας  τους και τη δυνατότητα παραγωγικής χρήσης του και σαν επιτραπέζιος υπολογιστής γραφείου  στο χώρο εργασίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά και εργάζεται. Οι φορητοί  υπολογιστές θα διαμορφωθούν κατάλληλα (απαιτούμενο λογισμικό, ασφάλεια δεδομένων  κ.λπ.), ως συνέχεια της λειτουργικότητάς τους στη διατιθεμένη σε αυτούς έως σήμερα  υπολογιστική υποδομή. Ως αποτέλεσμα, η επένδυση θα εξασφαλίσει την παροχή ενός πλήρως  λειτουργικού επιχειρησιακά φορητού υπολογιστή σε κάθε υπάλληλο, που ανήκει στην  ενδεικτική αρχική ομάδα και ο οποίος θα οριστεί με βάση τα αποτελέσματα της Ανάλυσης  Επιχειρησιακών Επιπτώσεων.
  2. Παροχή σύνδεσης διαδικτύου 4G μέσω ενός Παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) για τους δημοσίους υπαλλήλους της ενδεικτικής αρχικής ομάδας, η οποία θα περιλαμβάνει μηνιαίως και για 24 μήνες απεριόριστα δεδομένα προς το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και επιπλέον 500Mb  διαθέσιμα για απευθείας πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  3. Δυνατότητα σύνδεσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) μέσω δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Χρησιμοποιώντας μια σύνδεση VPN, που θα είναι διαθέσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, να καταστεί τεχνικώς εφικτή η ασφαλής πρόσβαση του δημοσίου υπαλλήλου στα πληροφοριακά συστήματα και δεδομένα της Υπηρεσίας του. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στα "πληροφοριακά συστήματα και  δεδομένα" των Υπηρεσιών από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, π.χ. μέσω της υλοποίησης Site-to-site VPN μεταξύ  των φορέων και της ΓΓΠΣ, δεν αποτελεί αντικείμενου του παρόντος έργου.

Το έργο προβλέπει επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης την περίοδο  παραγωγικής λειτουργίας στο εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της ΓΓΠΣΔΔ και στο εκπαιδευμένο  προσωπικό των φορέων, για την επιχειρησιακή υποστήριξη του έργου στους φορείς και οργανισμούς,  στο προσωπικό των οποίων θα διατεθούν φορητοί υπολογιστές.

Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε  72.467.339 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Σε αρκετές περιπτώσεις ειδικών συνθηκών, οι κρατικοί λειτουργοί χρειάζεται να είναι σε θέση να  εργάζονται απομακρυσμένα, έχοντας ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις εφαρμογές που  χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της εργασίας τους, όπως εάν βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις της  υπηρεσίας τους, με τη χρήση της υπολογιστικής υποδομής που διέθεταν. Εξάλλου, δεδομένου της  πρόσφατης εμπειρίας με την πανδημία του Covid-19, η ταχέως μεταβαλλόμενη εικόνα της οικονομίας  λόγω της εξάπλωσης μιας πανδημίας δύναται να έχει καταστροφικές συνέπειες στη συνολική αξία και κατά συνέπεια στην εικόνα οποιουδήποτε οργανισμού.

Συνεπώς, στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, και στην καθ’ οποιαδήποτε  συνθήκη, απρόσκοπτη πρόσβαση των απαραίτητων κρατικών λειτουργών σε κρίσιμα πληροφοριακά  συστήματα και υποδομές, κρίνεται ως απαραίτητη η υιοθέτηση ενός Σχεδίου Επιχειρησιακής  Συνέχειας (BCP – Business Continuity Plan).

Βασικός στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του δημόσιου τομέα,  αξιολογώντας την τρέχουσα κατάσταση και αναπτύσσοντας ένα κατάλληλο και πρακτικό σχέδιο  ανάκαμψης. Με την εφαρμογή του Σχεδίου, ο Δημόσιος Τομέας θα μεγιστοποιήσει τη λειτουργία του  ακόμη και σε απρόσμενες συνθήκες. Στα πλαίσια του σχεδίου θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν οι  διάφοροι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις εναλλακτικών επιλογών, καθώς και να ληφθεί υπόψη η σχετική  νομοθεσία.

Το έργο στο σύνολο του στοχεύει στη μελέτη των επιμέρους αναγκών σε ολόκληρο τον Δημόσιο  Τομέα, στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Συνέχειας Επιχειρήσεων (BCP), όπως προαναφέρθηκε, καθώς  και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη διασφάλιση της  Επιχειρηματικής Συνέχειας σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να επιτρέπεται σε υπαλλήλους  Δημόσιας Υπηρεσίας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις εργασίας τους εξ αποστάσεως, με ασφαλή κι  αποδοτικό τρόπο. Το έργο αναμένεται να:

  • Αναβαθμίσει τη χρησιμοποιούμενη υπολογιστική υποδομή των στελεχών της ανεξάρτητα του τόπου και χώρου προσφοράς του έργου τους,
  • Συμβάλλει στο ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, και
  • Συμβάλλει στην ανθεκτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, εκσυγχρονίζοντάς την στο σύνολο της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v