Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στην ομάδα της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές ο πρόεδρος της Επ. Ανταγωνισμού Γ. Λιανός

Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου θα παρέχει στην Κομισιόν συμβουλές και εμπειρογνωσία σχετικά με οποιοδήποτε γενικό θέμα εφαρμογής ή επιβολής της Digital Markets Act, καθώς και σε έρευνες αγοράς σχετικά με αναδυόμενες υπηρεσίες και πρακτικές.

Στην ομάδα της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές ο πρόεδρος της Επ. Ανταγωνισμού Γ. Λιανός

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΑ) Ιωάννη Λιανού στην ομάδα υψηλού επιπέδου (HIGH LEVEL GROUP) για την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές, Digital Markets Act (DMA). Στις 23.03.2023 η Κομισιόν εξέδωσε απόφαση για τη σύσταση Ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση:

Η DMA αποτελεί κομμάτι του νέου ψηφιακού ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ. Η DMA εφαρμόζεται ειδικά στις επιγραμμικές πλατφόρμες που έχουν χαρακτηριστεί ως «πυλωροί» ("gatekeepers"), δηλαδή μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που λειτουργούν ως σημαντικές πύλες μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και καταναλωτών. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η DMA ορίζει μια σειρά υποχρεώσεων που θα πρέπει να τηρούν, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των πυλωρών να επιδεικνύουν συγκεκριμένη συμπεριφορά, όπως το να μην εφαρμόζουν ευνοϊκότερους όρους για την κατάταξη και τη σχετική ευρετηρίαση και ανίχνευση των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουν οι ίδιοι από ό,τι σε παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτων, να μην επεξεργάζονται ή διασταυρώνουν για τον σκοπό της παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών διαφήμισης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των τελικών χρηστών, να μην απαιτούν από τους επαγγελματίες χρήστες ή τους τελικούς χρήστες να γίνουν συνδρομητές ή να εγγραφούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω βασική υπηρεσία πλατφόρμας, κτλ. Η DMA τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2022 και θα εφαρμόζεται από τις 2 Μαΐου 2023.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 της DMA, η εν λόγω ομάδα θα αποτελείται από 30 εκπροσώπους που θα διοριστούν από το Σώμα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN), το Δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC Network) και την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών Οπτικοακουστικών Μέσων (ERGA).

Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλές και εμπειρογνωσία σχετικά με οποιοδήποτε γενικό θέμα εφαρμογής ή επιβολής της DMA και προκειμένου για τη διασφάλιση ότι η DMA και άλλοι τομεακοί κανονισμοί που ισχύουν για τους πυλωρούς εφαρμόζονται με συνεκτικό και συμπληρωματικό τρόπο. Επίσης, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου μπορεί να παράσχει συμβουλές και εμπειρογνωσία σε έρευνες αγοράς σχετικά με αναδυόμενες υπηρεσίες και πρακτικές, ώστε να συμβάλει στη διασφάλιση της μελλοντικής αποτελεσματικής εφαρμογής της DMA.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ορίσθηκε ως Εθνική Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (άρθρο 83 ν. 5019/2023).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Ιωάννης Λιανός επελέγη μαζί με άλλους πέντε Προέδρους Επιτροπών Ανταγωνισμού (από τις 27 των κρατών μελών) για να συμμετάσχει στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού. Η επιλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου αποτελεί ένα ιδιαίτερα τιμητικό γεγονός, το οποίο σηματοδοτεί την αναγνώριση της ΕΑ, η οποία κυρίως τα τελευταία τρία έτη έχει δείξει σημαντικό έργο στην ψηφιακή οικονομία (βλ. μεταξύ άλλων, κλαδικές έρευνες e-commerce, Fintech), αλλά και του έργου του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, ενισχύοντας έτσι την διεθνή παρουσία και τον ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη διαμόρφωση πολιτικών ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v