Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚτΠ: Σε διαβούλευση έργο τεχνικής υποστήριξης του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η ανάπτυξη των δράσεων των ψηφιακών δεξιοτήτων κρίνεται αναγκαία, ώστε να επιτευχθεί ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της πολιτείας.

ΚτΠ: Σε διαβούλευση έργο τεχνικής υποστήριξης του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε προχώρησε στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «Υποστήριξη και ενίσχυση της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις συντονισμένες δράσεις ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων».

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Η ΚτΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων/προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Αντικείμενο του παρόντος Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την αποτελεσματική υποστήριξη και  ενίσχυση της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις συντονισμένες  δράσεις ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

Βασικές προτεραιότητες αποτελούν ο συντονισμός και ο ποιοτικός έλεγχος του συνόλου των δράσεων της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτών και συγκεκριμένων κοινωνικών ή/ επαγγελματικών ομάδων, μέσω της ανάπτυξης του κατάλληλου μηχανισμού στήριξης της εν λόγω, φιλόδοξης και στρατηγικής σημασίας, πρωτοβουλίας.

Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων θα συνδράμει στην οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διαχείρισης, της παρακολούθησης, των επιμέρους έργων της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η ανάπτυξη και η υλοποίηση του Έργου θα επιτευχθεί μέσω πέντε Φάσεων, της παρούσας διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.616.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναγκαιότητα και σκοπός του έργου

Η ανάπτυξη των δράσεων των ψηφιακών δεξιοτήτων κρίνεται αναγκαία, ώστε να επιτευχθεί ο Ψηφιακός  Μετασχηματισμός της πολιτείας και να υλοποιηθεί το όραμα για την Ψηφιακή Ελλάδα.

Αρωγός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεγαλόπνοου αυτού έργου αποτελεί η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, η οποία έχει ως κεντρική αποστολή της την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της απασχόλησης του πληθυσμού και την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για τις δεξιότητες.

Η Εθνική Συμμαχία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον στρατηγικό ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας  (Πυλώνας Ψηφιακών Δεξιοτήτων), ο οποίος παρουσιάζεται στη “Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού  2020-2025“. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, αποτελεί την εθνική στρατηγική για τον  ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς μέσα σε αυτή αποτυπώνονται οι κατευθυντήριες αρχές, οι στρατηγικοί άξονες παρέμβασης, οι στόχοι, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης, ο μηχανισμός σχεδιασμού και υλοποίησης, αλλά και το σύνολο των οριζόντιων και  κάθετων παρεμβάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Όσον  αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, στο επίκεντρο τίθενται τέσσερις ομάδες-στόχοι, οι οποίοι είναι οι  εξής:

 • Εκπαίδευση: Επιδιώκεται ο εμπλουτισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της μάθησης και της διδασκαλίας μαθητών και σπουδαστών. Σε αυτή την προσπάθεια συμπεριλαμβάνεται και η παροχή ερεθισμάτων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 • Κατάρτιση: Αναβαθμίζονται οι ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων, ανέργων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων με σκοπό την προαγωγή της ψηφιακής οικονομίας.
 • Επαγγελματίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Στόχευση στην προαγωγή υψηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων για τους Επαγγελματίες της Πληροφορικής σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.
 • Πολίτες: Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους προκειμένου οι πολίτες να καταστούν ενεργοί στην σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία.

Το όραμα για την Ψηφιακή Ελλάδα είναι φιλόδοξο και το πλέγμα ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων είναι αυξημένης πολυπλοκότητας, σε συνδυασμό και μια σειρά επιπρόσθετων παραγόντων - προκλήσεων που αφορούν:

 • την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για το σύνολο της κοινωνίας,
 • την εναρμόνιση και συνεχή προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και της μαθησιακής διαδικασίας με βάση τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις που αναδεικνύουν νέες απαιτήσεις σε δεξιότητες και ικανότητες,
 • την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη Δημόσια Διοίκηση, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα,
 • την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας που παρατηρείται μεταξύ των δεξιοτήτων τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά εργασίας και των δεξιοτήτων που προσφέρει η επίσημη εκπαίδευση των πολιτών,
 • την έγκαιρη και στοχευμένη αξιοποίηση των ευκαιριών της «Διά Βίου Μάθησης» για τη συνεχή απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταποκριθούν παρόλες τις συνεχόμενα μεταβαλλόμενες καταστάσεις στην προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ζωή,
 • την ανάπτυξη ενός συνόλου απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων από τους πολίτες, που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες από τον Δημόσιο Τομέα ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στο μέλλον,
 • την προώθηση συνεργασιών μεταξύ του Δημοσίου Τομέα, της αγοράς εκπαίδευσης και των εταιρικών πρωτοβουλιών σχετικά με την παροχή βασικών μέσων και πόρων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών για την αποτελεσματική υποστήριξη και  ενίσχυση της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις συντονισμένες  δράσεις ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Η παροχή υποστήριξης θα συνδράμει στην οργανωτική και  διοικητική υποστήριξη του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διαχείρισης, της παρακολούθησης, καθώς  και επικοινωνίας των επιμέρους έργων για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v