Έλαστρον: Η Θεοδώρα Γιαννακοπούλου αναλαμβάνει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου

Η κ. Θεοδώρα Γιαννακοπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα από 4.12.2023.

Έλαστρον: Η Θεοδώρα Γιαννακοπούλου αναλαμβάνει επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ στο πλαίσιο ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι με την από 23.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την θέση του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αναλαμβάνει η κ. Θεοδώρα Γιαννακοπούλου.

Η κ. Γιαννακοπούλου πληροί όλες τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα του άρθρου 15 του Ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, είναι αντικειμενική στην άσκηση των καθηκόντων της, ενώ δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, ούτε έχει στενούς δεσμούς με οποιονδήποτε κατέχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου.

Ταυτόχρονα διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και την σχετική επαγγελματική εμπειρία. Ειδικότερα είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου πιστοποίησης από το ACCA, ενώ έχει εργασιακή εμπειρία άνω των 10 ετών σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η κ. Θεοδώρα Γιαννακοπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας από 04.12.2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v