Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ερχεται «Βig Βrother» για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχωρά στη διενέργεια διαγωνισμού, προκειμένου να δημιουργηθεί πλατφόρμα υποστήριξης του ΤΑ για την παρακολούθηση των έργων.

Ερχεται «Βig Βrother» για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Να διασφαλίσει ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα μείνουν αναξιοποίητα και πως όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα θα ολοκληρωθούν με επιτυχία, θα επιχειρήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για μια πλατφόρμα που θα συλλέγει, θα καταγράφει και θα αξιολογεί τα δεδομένα όλων των έργων και δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης στη χώρα μας, με τελικό στόχο την παρακολούθηση της πορείας κάθε έργου μέσα από δείκτες απόδοσης.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, με στόχο να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από καθυστερήσεις στην απορρόφηση κονδυλίων, προχώρησε στη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Πλατφόρμα Υποστήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης για την παρακολούθηση των έργων, προγραμμάτων και δράσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η επιτελική παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων και προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοικητικής πληροφόρησης, με στόχο αφενός τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, από το πρωτογενές και από τρίτα συστήματα (διαλειτουργικότητα), και αφετέρου την υλοποίηση συγκεντρωτικών αναφορών (dashboards) παρακολούθησης της εξέλιξης του Προγράμματος, των οροσήμων, στόχων και δεικτών απόδοσης (KPIs) των έργων.

Στο πλαίσιο αυτό θα  υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) που θα καλύψει το σύνολο των αναγκών του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Επίκεντρο του ΟΠΣ θα αποτελούν τα έργα, προγράμματα και μεταρρυθμιστικές δράσεις που θα εκτελούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ακολουθώντας τα σε όλη την διαδρομή της εκτέλεσης τους από το αρχικό στάδιο υποβολής μέχρι την ολοκλήρωση τους και την καταβολή της προβλεπόμενης οικονομικής στήριξης. Η καταγραφή των δράσεων και των έργων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη πληροφορία για την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους.

Σημαντικό στοιχείο σχετικά με τα έργα είναι η δυνατότητα παρακολούθησης της επίτευξης του  στόχου ψηφιακής μετάβασης (Digital) και της προόδου προς την πράσινη μετάβαση (Climate). Το  ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα  παρακολούθησης των υπο-έργων που ανήκουν στο πλαίσιο της δράσης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να  παρέχεται ολοκληρωμένη παρακολούθηση των οροσήμων σχετικά με την Ωρίμανση, τη Διαβούλευση, τη Διακήρυξη, την Ανάθεση (συμπεριλαμβανομένης της διαγωνιστικής διαδικασίας), έως την Παραλαβή τους έργου, την Ολοκλήρωσή του και όλων των Εκταμιεύσεων του έργου  (περιγραφή, ποσοστό προόδου, ποσό κ.λπ.).

Οι δράσεις και τα υπο-έργα αυτών θα πρέπει να έχουν επισυναπτόμενα έγγραφα σχετικά με αυτά που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. Τα έγγραφα αυτά («Τεχνικό Δελτίο Έργου», «Απόφαση  Ένταξης», «Διακήρυξη», «Πρωτόκολλο παραλαβής» κ.λπ.) θα συνοδεύουν τα ορόσημα των έργων.

Θα παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης της προόδου εκτέλεσης των έργων και η αποτύπωσή της σε διαδραστική μορφή με δυναμικά γραφήματα που θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) θα πρέπει να παρέχει διαλειτουργικότητα με τα  κάτωθι συστήματα, με στόχο την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του προγράμματος:

 • το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δανείων ΤΑΑ (RRF Loans)
 • τo Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζει διαδικασίες μετάπτωσης των δεδομένων για την έναρξη λειτουργίας  του.

Μέσω του συστήματος, οι διάφοροι φορείς θα μπορούν να παρακολουθούν σε γραφικό περιβάλλον  το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και των δράσεων όπως και την ωρίμανσή τους.

Σε όλα τα έργα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης όλων των σχετικών συμβάσεων έργου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει για όλα τα υποσυστήματα η ιστορικότητα με πλήρη καταγραφή και χρονική σειρά.

Τα δεδομένα των έργων και των προγραμμάτων που θα συλλέγονται μέσω της παραπάνω διαδικασίας/ διαλειτουργικότητας θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω σχετικών αναφορών σε διαδραστικό περιβάλλον.

Ενδεικτικές αναφορές που θα πρέπει να αναπτυχθούν είναι:

 • Εκταμιεύσεις σε επιδοτήσεις και δάνεια
 • Εκταμιεύσεις ανά γεωγραφική περιφέρεια
 • Εκταμιεύσεις ανά Υπουργείο Ευθύνης
 • Εκταμιεύσεις και ποσοστά ανά πυλώνα
 • Επίτευξη στόχων ανά Υπουργείο Ευθύνης
 • Κατάσταση εκπλήρωσης ορόσημων και στόχων, ανά δράση και ανά υπο-έργο
 • Επίτευξη στόχων συνολικά ανά ορόσημο εκταμίευσης χρηματοδότησης
 • Αποτύπωση κινδύνων ανά δράση και ανά έργο
 • Κάλυψη δαπανών σε σχέση με τους ψηφιακούς και πράσινους στόχους
 • Πρόοδος εκταμιεύσεων των χρηματοδοτικών συνεισφορών και των δανείων
 • Αριθμός ωφελούμενων και χρηματοδότησης, ανά δράση
 • Μ.Ο διάρκειας αξιολόγησης αιτήσεων και της έγκρισης αυτών
 • Εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ανά μήνα, ανά έτος
 • Ορόσημα και στόχοι ανά τύπο μέτρου κ.α.

Σε όλες τις οντότητες του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση και συγκεκριμένα δικαιώματα επεξεργασίας ή μη δεδομένων ανάλογα με τους ρόλους που θα προκαθοριστούν στο σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα από διαχειριστικό περιβάλλον να γίνει η εκχώρηση πρόσβασης με δικαίωμα διαχειριστή σε διάφορους λογαριασμούς και να επιτραπεί η πρόσβαση και η διαχείριση σε περισσότερα του ενός ατόμων σε διάφορες οντότητες και μενού του συστήματος. Θα πρέπει να δημιουργούνται, εξατομικευμένοι ρόλοι για διαφορετικούς τύπους μελών ομάδας και η εκχώρηση δικαιωμάτων για κάθε ρόλο βάσει του τι πρέπει οι χρήστες να βλέπουν και να κάνουν.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι λειτουργικότητες που θα υποστηρίζει το ολοκληρωμένο  πληροφοριακό σύστημα, καθώς και τα παραδοτέα:

 • Εγγραφή & onboarding χρηστών υπουργείων.
 • Οργάνωση ρόλων (χρηστών), δικαιωμάτων και δυναμικών ροών (workflows).
 • Υποστήριξη και Διαχείριση των εμπλεκομένων (stakeholders).
 • Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων και των έργων σε σχέση με τα χρονικά ορόσημα επίτευξης στόχων (Milestones, KPIs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Διαχείριση κινδύνων και αλλαγών μέσω αυτοματοποιημένων αλγορίθμων.
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων και των κινδύνων που διατρέχουν η Δράση και τα επιμέρους έργα της, αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησής τους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό και τους δείκτες αποτελέσματος και παρακολούθησης που έχουν τεθεί.
 • Τήρηση των αρχείων των δράσεων και των έργων.
 • Παρακολούθηση των πράξεων ελέγχου στο πλαίσιο του ΤΑΑ.
 • Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα από τα οποία θα αντλείται πληροφορία με σκοπό την ολοκληρωμένη, άμεση, αξιόπιστη και ευέλικτη διοικητική πληροφόρηση προς τα εμπλεκόμενα μέρη.
 • Υποσύστημα reporting/BI για την αναλυτική παρουσίαση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο σύστημα μέσω reporting engine.
 • Άμεση εξαγωγή στοιχείων επίτευξης στόχων, αναφορών προόδου και στατιστικών σε διαφορετικούς μορφότυπους.
 • Υλοποίηση κάρτας έργου που θα παρουσιάζει τα στοιχεία των δράσεων, τα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, τις κατηγορίες του Γενικού Πληθυσμού που αφορά, τις Ειδικές Ομάδες που επηρεάζει, καθώς και γεωγραφική απεικόνιση των απορροφήσεων.
 • Εκπαίδευση χρηστών που χρησιμοποιούν την Ηλεκτρονικής Πλατφόρμα σε όλο τον κύκλο ζωής των δράσεων και των έργων.
 • Πιλοτική λειτουργία της Ηλεκτρονική Πλατφόρμας Παρακολούθησης.
 • Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας της Ηλεκτρονική Πλατφόρμας Παρακολούθησης κατά την περίοδο της Πιλοτικής λειτουργίας και την εγγύησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v