Βέλτιστες πρακτικές για ψηφιακή εκπαίδευση αναζητά η ΚτΠ

Να εκπαιδεύσει ψηφιακά τους πολίτες της χώρας αποφάσισε το υπ. Ψηφιακής διακυβέρνησης με την ΚτΠ. Αναθέτει μελέτη ώστε να αναζητήσει ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην χώρα μας.

Βέλτιστες πρακτικές για ψηφιακή εκπαίδευση αναζητά η ΚτΠ

Αν και τα τρία τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει «άλματα» όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στην ανάθεση ανασκόπησης σε προηγμένες τεχνολογικά  ευρωπαϊκές χώρες ώστε ο ανάδοχος να καταρτίσει προτάσεις οι οποίες θα ενσωματωθούν στην ελληνική πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚτΠ αποφάσισε την Απευθείας Ανάθεση, για το έργο: «Διενέργεια ανασκόπησης επιλεγμένων Πρωτοβουλιών/ Στρατηγικών Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Ευρώπη και διατύπωση προτάσεων ενσωμάτωσης τους στην ελληνική πραγματικότητα».

Το έργο  αποτελεί τμήμα της  «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη λειτουργία της ως Βασικός Βραχίονας υλοποίησης στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας» και ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Αντικείμενο Σύμβασης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η υλοποίηση των κάτωθι εργασιών:

  1. Ανάπτυξη μεθοδολογίας/ σετ κριτηρίων για την επιλογή χωρών της ΕΕ που θα λάβει χώρα η εξέταση της τρέχουσας κατάστασης, σε σχέση με τις εθνικές Πρωτοβουλίες/ Στρατηγικές Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Ευρώπη.
  2. Ανασκόπηση πρακτικών και πρωτοβουλιών επιλεγμένων χωρών ως προς τις εξής θεματικές ενότητες:
  • Πλαίσιο πολιτικής ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Μοντέλο διακυβέρνησης ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Πρωτοβουλίες ψηφιακών δεξιοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
  • Πλαίσια πιστοποίησης /διαπίστευσης ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Εξιδεικευμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις ψηφιακών δεξιοτήτων
  1. Ανάλυση και ανάδειξη καλών ευρωπαϊκών πρακτικών σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα.
  2. Πρόταση κατευθύνσεων σχετικά με τη στόχευση και το πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Digital Skilling) που προτείνεται να λάβουν χώρα (αξιοποιώντας τα διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία).

Σκοπιμότητα:

Η Ελλάδα έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της μετάβασής της προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, ως άμεση προτεραιότητα. Η νέα εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας έχει συγκεκριμένους στόχους και δομημένο πλάνο δράσης, στο οποίο αποτυπώνονται οι κατευθυντήριες αρχές, αλλά και οι απαραίτητες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις που θα υλοποιήσουν με επιτυχία το ελληνικό όραμα για την Ψηφιακή Ελλάδα.

Σημείο αναφοράς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αποτελεί η επικύρωση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 -2026 (ΒΨΜ) για την ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διασφάλιση της συνοχής κατά την εφαρμογή της από όλους τους φορείς του Δημοσίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, βασικός πυλώνας και αναπόσπαστό μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποτελεί το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι ψηφιακές δεξιότητες αυτού. Η Ελλάδα κατατάσσεται σε χαμηλή θέση στους διεθνείς δείκτες που αξιολογούν την ψηφιακή ωριμότητα των χωρών.

Η ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων είναι προαπαιτούμενο για την ευημερία της κοινωνίας, καθώς και για την λειτουργία του κράτους και της οικονομίας και αφορά στο σύνολο της κοινωνίας, ώστε να είναι σε θέση όλοι να αναζητούν πληροφορίες και δεδομένα, να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, αποσκοπεί στην αναζήτηση βέλτιστων – επιλεγμένων πρακτικών από τον Ευρωπαϊκό χώρο που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην Ελληνική πραγματικότητα και να αποτελέσουν τον «καμβά» επάνω στον οποίο θα σχεδιαστούν οι επιμέρους δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, που σχετίζονται με επιμέρους έργα ευθύνης της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v