«Κουμπαράς» 70 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση 3.200 επιχειρήσεων

Συστήνεται Ταμείο Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με χρηματοδότηση 70 εκατ. ευρώ. Τη διαχείριση του θα αναλάβει η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ποιες επιχειρήσεις θα υποστηρίξει.

«Κουμπαράς» 70 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση 3.200 επιχειρήσεων

Συστήνεται Ταμείο Χαρτοφυλακίου, με σκοπό την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, -υπολογίζονται σε 3.200 επιχειρήσεις-, που θα επενδύσουν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ). Απώτερος σκοπός είναι, η άμβλυνση των επιπτώσεων της μετάβασης και ο μετριασμός του αρνητικού αντικτύπου στην απασχόληση με τη χρηματοδότηση της διαφοροποίησης και του εκσυγχρονισμού των τοπικών οικονομιών.

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Just Transition GR FoF), θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Προγράμματος ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027 συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει δύο διακριτά επιμέρους Ταμεία (Χρηματοδοτικά προϊόντα):

α. Ταμείο Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Just Transition Risk Financing Loans), για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), παρέχοντας δάνεια έως 100.000 ευρώ με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis), ή του αρθρου 21 παρ. 18 του 651/2014, όπως ισχύει. Ο προϋπολογισμός είναι 40 εκατ. ευρώ ενώ με τη μόχλευση εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 74 εκατ. ευρώ.

β. Ταμείο Εγγυήσεων Επενδυτικών Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Just Transition Guarantee Fund) για ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις, το οποίο θα παρέχει εγγυήσεις χαρτοφυλακίου δανείων (capped portfolio guarantees) οι οποίες θα καλύπτουν το 80% κάθε δανείου για έως το 20% του εγγυημένου χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 651 /2014), όπως ισχύει. Ο προϋπολογισμός είναι 30 εκατ. ευρώ και με τη μόχλευση αναμένεται ότι θα φθάσει τα 156,25 εκατ. ευρώ.

Η Διαχειριστική Αρχή ΔΑΜ, θα αναθέσει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) τη διαχείριση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

Η ΕΑΤ θα επιλέξει στη συνέχεια κατόπιν πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, με εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής και κατανομής προϋπολογισμών, τα ενδιάμεσα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα τα οποία θα υλοποιήσουν τα επιμέρους Ταμεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v