Για ποιες επιχειρήσεις «ανοίγει» χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ

Στις 8 Φεβρουαρίου «ανοίγουν» οι δύο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή. Ποιους αφορά και πόσα θα πάρουν.

Για ποιες επιχειρήσεις «ανοίγει» χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ

Με δύο νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ από τον «κουμπαρά» του ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση επιχειρεί να υλοποιήσει τη Δίκαιη Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Και οι δύο δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, νέων ή υπό σύσταση, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της μεταλιγνιτικής εποχής.

Η πρώτη δράση που αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων είναι προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά) και τα υπόλοιπα 9 εκατ. ευρώ στην Πελοπόννησο (Μεγαλόπολη, Οιχαλία, Γορτυνία και Τρίπολη).

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου έχει ορισθεί στους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Οι εταιρείες θα πρέπει να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και η αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα κριτήρια και να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).

Η δράση που θα παραμείνει ανοικτή από τις 8 Φεβρουαρίου έως και τις 9 Απριλίου απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή σε επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).

Η δεύτερη δράση, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες. 

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων έχει ορισθεί το δίμηνο από 8/2/2024 έως 8/4/2024 και η χρηματοδότηση αφορά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και την συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. Έμφαση δίνεται σε επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν ελάχιστο και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης και στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα, παροχή υπηρεσιών και δαπάνες λογισμικού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v