Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέους διαγωνισμούς αξίας 91 εκατ. ευρώ ξεκινά η ΚτΠ

Κινητοποιούνται οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών - πληροφορικής για τα έργα. Στο πακέτο πληρωμή παροχών με προπληρωμένες κάρτες, προμήθεια λογισμικού και πληροφοριακό σύστημα για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Νέους διαγωνισμούς αξίας 91 εκατ. ευρώ ξεκινά η ΚτΠ

Θέσεις… μάχης παίρνουν για ακόμη μία φορά οι εταιρείες πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας διεκδικώντας τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 91 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα η ΚτΠ προκήρυξε τρία έργα με αντικείμενο πληροφοριακά συστήματα που θα αλλάξουν τον τρόπο διακίνησης της πληροφορίας στο δημόσιο τομέα προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και  εξοικονόμηση κόστους.

Πρόκειται για τα εξής έργα:

 • «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.
 • «Πληρωμή της πλειοψηφίας των κοινωνικών παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών».
 • «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας και Συντήρησης Αδειών Λογισμικού Microsoft μέσω Enterprise Agreement», του ΤΠΑ Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2021-2025.

Το αντικείμενο του πρώτου έργου είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της «Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» το οποίο θα περιλαμβάνει μια κεντρική βάση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από φορείς του δημόσιου τομέα και μια ενιαία κλίμακα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στα φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Η πιστοληπτική βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα θα παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα με τη χρήση αλγορίθμου.

Το πληροφοριακό σύστημα θα διαλειτουργεί με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα με σκοπό την ανταλλαγή βαθμολογιών πιστοληπτικής ικανότητας και τη δημιουργία ενιαίας βαθμολόγησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων. Ο προϋπολογισμός του έργου θα ξεπεράσει τα 2,89 εκατ. ευρώ.

Οι προπληρωμένες κάρτες

Με το έργο  «Πληρωμή της πλειοψηφίας των κοινωνικών παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών», εισάγεται νέος τρόπος πληρωμής των επιδομάτων, ενισχύσεων και κάθε είδους παροχών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Ειδικότερα, προβλέπεται η καταβολή τους μέσω ενιαίας προπληρωμένης κάρτας πληρωμών, την οποία μπορεί να εκδίδει κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ), που έχει αδειοδοτηθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, στον οποίο ο δικαιούχος τηρεί ενεργό λογαριασμό πληρωμών.

Πρόκειται για ένα μέτρο απλοποίησης και εκσυγχρονισμού του τρόπου πληρωμής κάθε είδους παροχών, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των δικαιούχων σε αποτελεσματικές και συμπεριληπτικές δράσεις, αλλά και τη διαφάνεια των συναλλαγών. Το σύνολο (100%) του ποσού του κάθε επιδόματος θα πιστώνεται στην προπληρωμένη κάρτα του δικαιούχου, με δυνατότητα ανάληψης από ΑΤΜ έως και του 50% του ποσού. Η εκτιμώμενη συνολική αξία θα ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ

Προμήθεια αδειών Λογισμικού

Το έργο: «Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας και Συντήρησης Αδειών Λογισμικού Microsoft μέσω Enterprise Agreement», του ΤΠΑ Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2021-2025 έχει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 87,56 εκατ. ευρώ.

Το Έργο αφορά στο παρακάτω Φυσικό Αντικείμενο:

 1. Συντήρηση και προμήθεια αδειών για τις ανάγκες των φορέων που καλύφθηκαν από τη Σύμβαση «Προμήθεια Αδειών Λογισμικού μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement)» την χρονική περίοδο 2021-2023 και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα «Συντήρηση (Software Assurance) στην παράγραφο 3.1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
 2. Προμήθεια επιπλέον αδειών λογισμικού μέσω συμφωνίας Enterprise Agreement
 3. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης Premier Support της Microsoft
 4. Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης από τον Ανάδοχο του Έργου

Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης

Με το παρόν έργο η Δημόσια Διοίκηση, μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την προμήθεια αδειών και τη συντήρηση των υπαρχόντων προΪοντων λογισμικού (Software Assurance σε συνέχεια της Σύμβασης «Προμήθεια Αδειών Λογισμικού μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement)» την χρονική περίοδο 2021-2023) και να αποκτήσει τις επιπλεόν απαραίτητες νέες άδειες λογισμικού της εταιρίας Microsoft μέσω Σύμβασης Προμήθειας Πολλαπλών Αδειών Λογισμικού (Enterprise Agreement) για την υποστήριξη των εξαιρετικά σημαντικών και νευραλγικών της λειτουργιών όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οι ποσότητες των αδειών χρήσης λογισμικού έχουν προκύψει κατόπιν αποτύπωσης και συγκέντρωσης από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) των αναγκών σημαντικών Φορέων του Δημοσίου, περιλαμβανομένων Υπουργείων, Εποπτευόμενων Φορέων, Περιφερειών, Δήμων και Ανεξάρτητων Αρχών. Παράλληλα, ελήφθησαν υπόψη τόσο οι ανάγκες που έχουν ήδη προκύψει από τα αιτήματα φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων Δημοσίων Φορέων στην υποδομή Κυβερνητικού Νέφους της ΓΓΠΣΨΔ όσο και μελλοντικές ανάγκες φιλοξενίας εντός του έτους 2024.                                                                                                                                                                        

Αναμενόμενα Οφέλη

Με το έργο επιλέγεται η βέλτιστη τεχνο-οικονομική λύση για απόκτηση και χρήση λογισμικού συγκεκριμένων κατασκευαστών, για μια σειρά από λόγους, όπως αυτοί ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Χαμηλότερο κόστος κτήσης και συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO‐Total Cost of Ownership). Όσον αφορά τα συγκεκριμένα κέντρα κόστους, το συμβόλαιο Enterprise Agreement, αποτελεί τον πλέον οικονομ  ικό τρόπο προμήθειας λογισμικού, σε σχέση με τη μεμονωμένη προμήθεια λογισμικού, βάσει των διεθνών πρακτικών. Η χρήση μιας ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας (που είναι δυνατή αφού θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης της νεότερης ή ίδιας έκδοσης λογισμικού κάθε προϊόντος) για το σύνολο των υπολογιστών, οδηγεί σε σημαντική μείωση του συνολικού κόστους κτήσης και συντήρησης και αύξηση της παραγωγικότητας και διαλειτουργικότητας. Παράλληλα, αποσκοπεί στην παροχή της μέγιστης δυνατής ασφάλειας, ταχύτητας, αξιοπιστίας και στην καλύτερη διαχείριση των πόρων πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης (οριζόντια επικοινωνία, απομακρυσμένη διαχείριση κλπ.), κάτι που αποτελεί σημαντικό στόχο του ΥΨΔ και της ΓΓΠΣΨΔ.
 • Αδιάλειπτη πρόσβαση στις νέες εκδόσεις των προϊόντων λογισμικού. Μέσω του Enterprise Agreement εξασφαλίζεται η παροχή όλων των νέων εκδόσεων για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο συμβόλαιο. Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας η ΓΓΠΣΨΔ θα παραλαμβάνει, μέσω διαδικτύου, τα προϊόντα που εντάσσονται στη συμφωνία και τις νέες εκδόσεις αυτών. Οι άδειες χρήσης της νεότερης έκδοσης κατά την λήξη της συμφωνίας (με την εξαίρεση της αδειοδότησης που προβλέπει και την παροχή υπηρεσίας) θα ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σημειώνεται δε, ότι οι άδειες αυτές, σε αντίθεση με άλλους τρόπους προμήθειας, όπως το OEM (Original Equipment Manufacturer), θα συνεχίσουν να υφίστανται ακόμα και με αντικατάσταση του εξοπλισμού με νέο.
 • Απλοποιημένη παρακολούθηση των αδειών χρήσης λογισμικού. Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, η ΓΓΠΣΨΔ έχει τη δυνατότητα εύκολης κεντρικής παρακολούθησης των αδειών λογισμικού, των διάφορων εκδόσεων αυτών, των πιστοποιητικών αδειών χρήσης κ.λπ. Επιπλέον, διατηρεί τη δυνατότητα, στην περίπτωση που προκύψει η ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού σε νέους υπολογιστές, αυτή να γίνεται άμεσα και οι νέοι υπολογιστές να δηλώνονται κατά την αμέσως επόμενη ετήσια επέτειο συμβολαίου. 
 • Σταθερή τιμή προϊόντων σε πιθανή απόκτηση νέων αδειών. Κάθε ενδεχόμενη νέα παραγγελία που δύναται να προκύψει κατά τη διάρκεια του έργου πέραν της αρχικής ποσότητας, υπόκειται σε σταθερές τιμές κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου αφού το συμβόλαιο Enterprise Agreement παρέχει προστασία τιμών καθ’ όλη τη διάρκειά του και για το σύνολο των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ή θα προστεθούν κατά την διάρκεια του έργου.
 • Διευκόλυνση πληρωμών – χρηματορροών, δεδομένου ότι το κόστος κατανέμεται σε όλο το χρονικό εύρος διάρκειας του Συμβολαίου.
 • Προτυποποίηση (Standardization) του λογισμικού: Το συγκεκριμένο συμβόλαιο είναι σχεδιασμένο για να βοηθάει στη δημιουργία ενός ευέλικτου περιβάλλοντος υποδομής λογισμικού (software infrastructure) έτσι ώστε η Δημόσια Διοίκηση να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις στοχεύοντας την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους για την πληροφορική.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v