Εγγύηση €3.000 ως 1 εκατ. ευρώ για «νεκρανάσταση» ενός ΑΦΜ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που «έχασαν» τον ΑΦΜ τους λόγω φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου ή πτώχευσης, μπορούν να ασκούν εκ νέου επιχειρηματική δραστηριότητα καταβάλλοντας μεγάλες χρηματικές εγγυήσεις.

Εγγύηση €3.000 ως 1 εκατ. ευρώ για «νεκρανάσταση» ενός ΑΦΜ

Μόνο με την καταβολή εγγύησης θα μπορούν εφεξής φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ απενεργοποιήθηκε μετά από φοροδιαφυγή, αφερεγγυότητα, πτώχευση ή λαθρεμπόριο να ασκήσουν εκ νέου επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η εγγύηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3.000 ευρώ ούτε μεγαλύτερη από 500.000 ευρώ (1 εκατ. ευρώ μετά από λαθρεμπόριο) και οι ακριβείς όροι αναμένεται να εξειδικευτούν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που βρίσκεται στη Βουλή, με τις νέες διατάξεις να δείχνουν τον δρόμο.

Η χρονική διάρκεια των χρηματικών εγγυήσεων ορίζεται μεταξύ 2 και 6 ετών.

Ποιους αφορά

Οι νέες διατάξεις ορίζουν ότι η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου, ιδίως από:

α) φυσικό πρόσωπο που έχει πτωχεύσει ή έχει καταστεί αφερέγγυο, μετά την πάροδο της αναστολής χρήσης του ΑΦΜ του, εφόσον κατά τον χρόνο που υποβάλλει δήλωση έναρξης έχει συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία ή πρόστιμα, τουλάχιστον 100.000 ευρώ,

β) από πρόσωπα τα οποία μετά έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα αναστολής χρήσης του ΑΦΜ τους,

γ) φυσικό πρόσωπο που υπήρξε διευθυντής, εκτελεστικός πρόεδρος, διαχειριστής, εκτελεστικό μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή συνδεδεμένο πρόσωπο με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή μέτοχος ή εταίρος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33% νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί,

δ) οντότητες που έχουν, κατά τον χρόνο που υποβάλλουν δήλωση έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία ή πρόστιμα, τουλάχιστον 300.000 ευρώ,

ε) νομικά πρόσωπα, τα οποία συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 33% ή τα οποία διοικούνται από φυσικά πρόσωπα που έχουν, κατά τον χρόνο που υποβάλλουν δήλωση έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους από μισθωτή εργασία ή πρόστιμα, τουλάχιστον 300.000 ευρώ.

Κάθε χρόνο, η ΑΑΔΕ απενεργοποιεί χιλιάδες ΑΦΜ, σε περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος έχει πτωχεύσει ή έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή αν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ή διαπράττει φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία ή νοθεία προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ή παραβιάζει, ή παραποιεί, ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, ή έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v