Αλλάζει η πλατφόρμα υποβολής του «Πόθεν Εσχες»

Ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση προβλέπει ότι η νέα πλατφόρμα θα έχει δυνατότητα ανάλυσης κινδύνου ώστε να ελέγχονται όσες δηλώσεις «χτυπάνε κόκκινο». Προωθεί διαγωνισμό η ΚτΠ.

Αλλάζει η πλατφόρμα υποβολής του «Πόθεν Εσχες»

Με στόχο την πιο εύκολη χρήση της πλατφόρμας του Πόθεν Έσχες από τους χρήστες, αλλά και τη δυνατότητα ανάλυσης κινδύνου που θα ελέγχει όσες δηλώσεις «χτυπάνε κόκκινο», η ΚτΠ θα προετοιμάσει σχετικό διαγωνισμό για την «αναβάθμιση των Υπηρεσιών για την Ηλεκτρονική Υποβολή, τον Έλεγχο και την Επεξεργασία Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης - Πόθεν Έσχες».

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε απευθείας ανάθεση στην εταιρεία TCS TOOLBOX η οποία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ωρίμανση του Έργου, με στόχο τον προσδιορισμό και την περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου υλοποίησής του, για τη σύνταξη του αναλυτικού και πλήρους Τεύχους Διακήρυξης.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται στο πλαίσιο τής από 30-11-2023 Προγραμματικής Συμφωνίας, που υπεγράφη μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνική Αρχή Διαφάνειας», της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).

Αντικείμενο του αποτελεί ο τεχνολογικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Πόθεν Έσχες».

Οι βασικοί στόχοι

Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται με το έργο είναι:

 1. Ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθμιση και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καθώς και της λειτουργίας, υποστήριξης, συντήρησης και επέκτασής του.
 2. Η βελτίωση της λειτουργίας, της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της συντηρησιμότητας όλων των υποσυστημάτων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με χρήση νέων τεχνολογιών.
 3. Η επέκταση της διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος με άλλα επιλεγμένα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.
 4. Η συμμόρφωση του πληροφοριακού συστήματος με όποια άλλη απαίτηση τίθεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι κύριες ενέργειες

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω δύο κύριων (ενδεικτικών και όχι περιοριστικών) ενεργειών:

1. Εκσυγχρονισμός του «e-Pothen», όπως αυτό λειτουργεί σήμερα (αρχικά σχεδιασμένο το 2013) σε σύγχρονη και φιλική προς τον χρήστη e-suite, πλήρως συμβατή με το Νέο Ευρωπαϊκό Διαλειτουργικό Πλαίσιο και τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για το 2022-2025 του ΥΨΗΔ. Το σύγχρονο e-Pothen θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες διακριτές λειτουργίες:

 • Διαχείριση υποθέσεων όσον αφορά στο φάκελο κάθε υπόθεσης (δημιουργία υπόθεσης, ανάθεση υπόθεσης, εντολή ελέγχου, φάκελος εγγράφων ελέγχου κ.λπ.).
 • Κόκκινες σημαίες για εκείνες τις δηλώσεις, οι οποίες μετά τη βαθμολόγηση βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, έχουν λάβει την υψηλότερη βαθμολογία προκειμένου να εξάγεται το δείγμα ελέγχου,
 • Επιλογή ελεγχόμενων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου ή άλλων κριτηρίων που θα τίθενται.
 • Άντληση στοιχείων για τον προσδιορισμό του ετήσιου ελεγκτικού στόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.
 • Επικοινωνία και συντονισμό των Οργάνων Ελέγχου.
 • Συμμόρφωση και παρακολούθηση υποβολής ΔΠΚ & Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ).
 • Διαδικασίες ελέγχου άρθρου 29 και 30 ν.5026/2023
 • Λειτουργία BI (Queries) η οποία δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας των υποβληθέντων δεδομένων για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών.
 • Αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τρίτα συστήματα και εφαρμογές του Κυρίου του Έργου και των Οργάνων Ελέγχου.

2. Εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις ανάγκες του Έργου.

Τα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Έργου, συνοψίζονται ενδεικτικά στα εξής:

 • Ταχύτερη και ευκολότερη συμπλήρωση της δήλωσης από τους πολίτες – υπόχρεους, μέσω διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με τρίτα πληροφοριακά συστήματα (πχ. χρηματιστηριακών εταιρειών, κτηματολόγιο κλπ.), με στόχο την αυτόματη άντληση στοιχείων που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων.
 • Ταχύτερη και ευκολότερη συμπλήρωση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων από τους φορείς του Δημόσιου Τομέα.
 • Πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
 • Επιτάχυνση των ελέγχων μέσω της βελτίωσης της διαλειτουργικότητας όλων των υποσυστημάτων με τα υποσυστήματα στόχευσης και διενέργειας ελέγχων.
 • Επιτάχυνση των ελέγχων με την υλοποίηση βελτιωμένων κανόνων στόχευσης, μέσω της υιοθέτησης κριτηρίων ανάλυσης επικινδυνότητας και αντίστοιχης βαθμολόγησης των υπόχρεων, καθώς και τη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της διενέργειας τους, μέσω διασταυρώσεων με άλλες βάσεις δεδομένων.
 • Μείωση του χρόνου ανάπτυξης και συντήρησης των εφαρμογών με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών τελευταίας γενιάς για την ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Βελτίωση της συντηρησιμότητας του συστήματος μέσω εκτενούς τεκμηρίωσης όλων των υποσυστημάτων.
 • Βελτίωση της ασφάλειας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v