Ντεμπούτο στον διαγωνισμό για Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους

Προκηρύχθηκε από την ΚτΠ. Είναι έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα οδηγήσει σε καταγραφή χρεών με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και διαφάνεια.

Ντεμπούτο στον διαγωνισμό για Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους

Υπό στενή παρακολούθηση τίθεται η πορεία του ιδιωτικού χρέους (εξυπηρετούμενου και μη) και οι τάσεις διακύμανσής του, προκειμένου να αναβαθμιστεί η δυνατότητα παρέμβασης της πολιτείας όταν και όπου απαιτείται.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύεται Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους στο οποίο θα καταχωρούνται δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης (τράπεζες, Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις επιχειρήσεις τους, νομικά πρόσωπα κάθε μορφής).

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε προχώρησε στη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους» του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», προϋπολογισμού 1,145 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Με βάση το σύστημα αυτό θα καθίσταται δυνατή η συλλογή δεδομένων από πιστωτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σχετικά με το υφιστάμενο χρέος, καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Η επεξεργασία έχει σκοπό αφενός τον προσδιορισμό του χρέους που παραμένει επί του παρόντος μη καταγεγραμμένο και αφετέρου τον προσδιορισμό του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους.

Τα δεδομένα αυτά θα παρέχονται επικαιροποιημένα από τους πιστωτές στο Μητρώο, σε εξαμηνιαία βάση. Το Μητρώο θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα τηρεί τα δεδομένα αποκλειστικά σε ανωνυμοποιημένη μορφή, που δεν θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους.

Στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου θα τηρείται και θα καταγράφεται σε αναλυτική βάση το ιστορικό οφειλών, το είδος των οφειλών και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με το υφιστάμενο ιδιωτικό χρέος φυσικών και νομικών προσώπων, με σκοπό την επεξεργασία τους.

Η λειτουργία του Μητρώου θα συμβάλει στη συλλογή συγκεντρωτικών συγκρίσιμων στοιχείων από διάφορες πηγές σχετικά με το συνολικό ύψος και τη διακύμανση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους, με στόχο τη συνολική αποτίμηση του ύψους, των τάσεων διακύμανσης και της κατανομής του ιδιωτικού χρέους μεταξύ των οφειλετών, την εκπόνηση στατιστικών μελετών και οικονομικών αναλύσεων, σε συνάρτηση και με οικονομικούς δείκτες, καθώς και την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ανωτέρω πληροφοριών και της συσχέτισής τους με οικονομικούς δείκτες, θα καταρτίζεται Έκθεση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει δεδομένα ανάλυσης και πρόβλεψης για την υλοποίηση πολιτικών που θα διευκολύνουν τον σχεδιασμό δημόσιας στρατηγικής για την αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Κατά την αρχική του λειτουργία, το Μητρώο θα διαλειτουργεί και θα αντλεί στοιχεία σε ανωνυμοποιημένη μορφή από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ».

Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η ένταξη πιστωτών του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (όπως ενδεικτικά δήμοι, εταιρείες παροχής ενέργειας).

Αναμενόμενα οφέλη

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι:

  • Διαθεσιμότητα πληροφόρησης: Ήταν μερικώς ή καθόλου διαθέσιμη στο παρελθόν.
  • Υπεύθυνη διακυβέρνηση: Ενδυνάμωση της ικανότητας των αρχών να προχωρήσουν σε σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής βάσει δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
  • Διαφάνεια: Δυνατότητα χορήγησης της έκθεσης διαχείρισης ιδιωτικού χρέους σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις.
  • Αξιοπιστία: Επεξεργασία συγκεντρωτικών συγκρίσιμων πληροφοριών (δεδομένων-εισροών) για τον προσδιορισμό των παραγόντων που επιδρούν και επηρεάζουν τη διακύμανση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους.
  • Σταθερή Οικονομική Κατάσταση: Αποτελεσματική διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους σε επίπεδο που θα συνάδει με την ορθή κατανομή των πόρων στην οικονομία, με σκοπό τη σταθερότητα της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v