Προκηρύχθηκε mega project για ψηφιοποίηση των τελωνείων

Προχωρά το έργο προϋπολογισμού άνω των 108 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι περιλαμβάνει.

Προκηρύχθηκε mega project για ψηφιοποίηση των τελωνείων

Προκηρύχθηκε το έργο «Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων» της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών», του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 108.898.288 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση, για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ειδικότερα για την Τελωνειακή Υπηρεσία, ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και την καταγραφή φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά τη διέλευσή τους από χερσαία συνοριακά σημεία και τελωνεία λιμένων της χώρας, καθώς και την ψηφιακή παρακολούθηση της κίνησής τους κατά την κυκλοφορία τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προβεί:

 • στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συνόλου εξοπλισμού (μπάρες διέλευσης, κάμερες αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων (Α.L.P.R.) κ.α.
 • στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.
 • στην παροχή υπηρεσιών (εγκατάστασης εξοπλισμού, εκπόνησης μελετών, εκπαίδευσης χρηστών κ.α.).

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του έργου θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο υπηρεσίες:

 • Μελέτη Εφαρμογής
 • Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Παραμετροποίησης του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων,
 • Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων με έτερα συστήματα καθώς και αξιοποίησης του υφιστάμενου εξοπλισμού καταγραφής στοιχείων (σύστημα ζύγισης κ.λπ.) στο σύστημα.
 • Εγκατάστασης του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων στις υποδομές του υβριδικού κυβερνητικού νέφους (Hybrid G-cloud)
 • Εκπαίδευσης των στελεχών της ΑΑΔΕ καθώς και εκπαιδευτών για την μετέπειτα συνεχιζόμενη εκπαίδευση εσωτερικά.
 • Επιτόπιας Υποστήριξης
 • Πιλοτικής Λειτουργίας
 • Δοκιμαστικής Λειτουργίας σε πλήρη κλίμακα – Εξάπλωση συστήματος (Roll Out) και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Έργου

Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης

Με το υπό υλοποίηση έργο επιδιώκεται η πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου-ειδικά στους τομείς του προϊόντων που επιβαρύνονται με Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ήτοι πετρελαιοειδή, καπνικά και αλκοολούχα και φόρους κατανάλωσης (καφές, ηλεκτρονικό τσιγάρο κ.λ.π.) μέσω του ολοκληρωμένου ελέγχου της διακίνησης των μέσων μεταφοράς τους.

Η εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος θα συμβάλει στη διεύρυνση της επιχειρησιακής δυνατότητας για την επιτήρηση των εμπορευματικών ροών στο σύνολο της επικράτειας, με έμφαση στις επικίνδυνες για την εκδήλωση παραβατικότητας ζώνες (χερσαία σύνορα, λιμάνια, κεντρικοί συγκοινωνιακοί κόμβοι), όπως αυτές διαμορφώνονται στη βάση των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της χώρας μας, σε συνδυασμό, και με τη φορολογική πολιτική των όμορων κρατών (ανάγκη διεξαγωγής ελέγχων σε σημαντικούς από πλευράς εμπορευματικής κίνησης οδικούς άξονες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στη διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ., π.χ. διακίνηση από και προς Βουλγαρία και Ιταλία).

Κάθε όχημα που θα επιλέγεται από την τελωνειακή υπηρεσία, ανάλογα με την επικινδυνότητα του φορτίου ή το τελωνειακό ή μη παραστατικό, θα εφοδιάζεται με GPS Tracker, το οποίο θα χρεώνεται ο οδηγός του με κατάθεση εγγύησης και την υποχρέωση της παράδοσης του στον προορισμό, είτε αυτό είναι εσωτερικό τελωνείο, είτε τελωνείο εξόδου, για να του επιστραφεί η εγγύηση.

Πέραν του ελέγχου ολοκλήρωσης του δρομολογίου, θα ελέγχεται μέσω του Κέντρου Επιχειρησιακού Θαλάμου (Κ.Ε.ΘΑ.), η πορεία του οχήματος, η τυχόν εκτροπή του από τη φυσιολογική διαδρομή κτλ., ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται πληροφορία μέσω διαλειτουργικότητας και από τις διελεύσεις μέσω των σταθμών διοδίων που θα μεταδίδουν επίσης εικόνα διελεύσεων των φορτηγών.

Στους παραπάνω σταθμούς διοδίων θα δραστηριοποιούνται (24/7) και οι Κινητές Ομάδες Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) που θα είναι εφοδιασμένες με κινητά x-Rays νέας τεχνολογίας, με φορητές κάμερες ALPR & πλάστιγγες για ζύγιση κατά άξονα των ύποπτων φορτηγών.

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή του Συστήματος εντάσσεται στη δυναμική διαδικασία επέκτασης και εκσυγχρονισμού συστημάτων και εργαλείων πληροφορικής για σκοπούς ανάλυσης κινδύνων, με στόχο τη διενέργεια αποτελεσματικών προληπτικών φορολογικών-τελωνειακών ελέγχων και ελέγχων δίωξης ενώ παράλληλα θα επιτρέψει τη συλλογή δεδομένων (big data) προς αξιοποίηση και ανάλυση, με σκοπό τη χαρτογράφηση των κινήσεων εμπορευματικών αποστολών και οχημάτων, σε συνδυασμό με τελωνειακά καθεστώτα, πύλες εισόδου-εξόδου, mydata, e-timologio, e-δελτίο αποστολής, e-CMR, οδικούς άξονες, χώρους συγκέντρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων και logistics.

Τέλος, με το υπό υλοποίηση έργο διευκολύνεται ο ανασχεδιασμός του συστήματος τελωνειακής παρακολούθησης στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής οχημάτων, στην κατεύθυνση απλοποίησης και κεντρικοποίησης της εφαρμοζόμενης διαδικασίας, καθώς η καταγραφή των αφιξο-αναχωρήσεων των οχημάτων με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας καθιστά εφικτή τη λήψη δεδομένων για τον ακριβή χρόνο εισόδου-εξόδου των οχημάτων (ΙΧΕ & Φ/Γ) από τη Χώρα και ο αυτόματος έλεγχος παραβατικότητας από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)

Αναμενόμενα Οφέλη

Το σχεδιαζόμενο έργο θα αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο εκπλήρωσης και επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων της Τελωνειακής Υπηρεσίας. Όπως έχει αναλυθεί, η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου παρακολούθησης των φορτίων των εμπορευμάτων που τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση θα επιτρέψει τον συντονισμό της δράσης των επιτελικών υπηρεσιών στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού (Δ.Σ.Τ.Ε.Π. –Ε.Υ.Τ.Ε.) με τις επιχειρησιακές ελεγκτικές Αρχές (ΕΛ.Υ.Τ. και υφιστάμενες σε αυτές Κ.Ο.Ε.), προάγοντας και ενισχύοντας το ελεγκτικό τους έργο.

Γενικότερα, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων, με την επιτήρηση των φορτίων που εισέρχονται και εξέρχονται στη/ από τη Χώρα, με έμφαση στα προϊόντα ΕΦΚ, επιτρέποντας στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές να εντοπίζουν καλύτερα τις αποστολές υψηλού κινδύνου και να παρεμβαίνουν στο καταλληλότερο σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Το παρόν έργο αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ακόλουθων αναγκών:

 • Οι αυξημένες ανάγκες ελέγχου της εισόδου και εξόδου οχημάτων.
 • Η παρακολούθηση του ειδικού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής οχημάτων εντός της χώρας.
 • Η παρακολούθηση καίριων σημείων φυσικού ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (Containers).
 • Η παρακολούθηση των εμπορευμάτων που διακινούνται κάτω από οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, κατά την οποία απαιτείται η παρακολούθηση της διακίνησης των εμπορευμάτων.
 • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων συνεργασίας με άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης και διαλειτουργικότητας με αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα.
 • Η διασφάλιση της συνολικής παρακολούθησης διελεύσεων οχημάτων, από και προς τη χώρα, μέσω της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με άλλα σχετικά εθνικά συστήματα.

Το έργο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ολιστικού συστήματος παρακολούθησης της κίνησης των επαγγελματικών μεταφορικών μέσων και αγαθών, από την υπαγωγή του σε τελωνειακή διαδικασία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v