Σκληρή γραμμή για χρέη στον ΕΦΚΑ, κατασχέσεις εντός τριμήνου

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2024. Ποιους θα «κυνηγάει» πρώτους και πώς θα μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι οφειλέτες.

Σκληρή γραμμή για χρέη στον ΕΦΚΑ, κατασχέσεις εντός τριμήνου

Εντός 3 μηνών από τη δημιουργία της οφειλής και την ένταξη του χρέους στο ΚΕΑΟ, θα κινούνται οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Αυτό προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου για το 2024, με στόχο την είσπραξη τουλάχιστον  1,65 δισ. ευρώ. Βέβαια, το ποσό αυτό αφορά όχι μόνο τα έσοδα από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς αλλά και από τις ενεργές ρυθμίσεις.

Όπως επισημαίνεται στο σχέδιο, ταυτόχρονα θα υπάρχει αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών, ώστε να φαίνεται αμέσως για ποιους μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Παράλληλα βέβαια το ΚΕΑΟ αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις διευκόλυνσης των οφειλετών, που θα μπορούν μόνο ηλεκτρονικά να ρυθμίζουν τις οφειλές τους, οι οποίες θα φαίνονται όλες με την εισαγωγή των κωδικών TAXIS.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Έκθεση, κύρια αντικείμενα ενδιαφέροντος για το 2024 είναι η τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου οφειλετών, η ανάλυση του χαρτοφυλακίου των οφειλών, η συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εντασσόμενων στις ρυθμίσεις και η εντατικοποίηση της διαδικασίας στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων.

Οι προγραμματισμένες δράσεις είναι οι εξής:

1. Τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου οφειλετών

Η δράση αυτή αφορά τη διαρκή ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών και την επικαιροποίηση των στοιχείων, ώστε, όπου απαιτείται, να διενεργείται περαιτέρω επεξεργασία τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποστολή των Ατομικών Ειδοποιήσεων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, ο διαχωρισμός οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας και ο εντοπισμός των πραγματικά υπευθύνων σε περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής προϋποθέτουν την πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία μητρώου.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΑΟ θα συνεχίσει να διενεργεί ελέγχους  προχωρώντας μεταξύ άλλων και σε διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο κ.λπ.).

Έτσι, για παράδειγμα, θα μπορεί να εντοπίζεται η αλλαγή διοικητικού συμβουλίου σε κάποια Ανώνυμη Εταιρεία κατόπιν διασταύρωσης με το μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.  

2. Ανάλυση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών

Η αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία του ΚΕΑΟ, με τις βασικότερες δράσεις να συνίστανται:

 • Στον έγκαιρο προσδιορισμό των οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση οφειλής, οφειλέτες με απώλεια ρύθμισης κ.λπ.).
 • Στη δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη, όπου λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του (νομική μορφή, δραστηριότητα), αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά του σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  
 • Στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση των οφειλών ως προς το ύψος και την παλαιότητά τους. Για παράδειγμα, θα εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, ώστε να εκτιμηθεί εάν οφείλονται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση ή σε συστηματική αφερεγγυότητα του οφειλέτη.
 • Στον διαχωρισμό οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, όπως οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια. Στόχος είναι να μην κατασπαταλώνται πόροι στην επιδίωξη είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα.
 • Στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών - οργανωμένης εισφοροδιαφυγής, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παρεμπόδισης συνέχισης της παραβατικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

3. Διαχείριση ρυθμίσεων

Πάγια επιδίωξη είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και η τήρηση των ρυθμίσεων από τους οφειλέτες. Βάσει αυτών, προγραμματίζονται μεταξύ άλλων η  ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών (μέσω e-mail) για τον κίνδυνο απώλειας ρυθμίσεων, η εντατικοποίηση ενημέρωσης - αποστολής ειδοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου όγκου οφειλετών που εντάσσεται συνεχώς στο ΚΕΑΟ καθώς και ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά τις ρυθμίσεις ειδικού τύπου.

Παράλληλα, το ΚΕΑΟ εστιάζει  στην άμεση και συνεχή ενημέρωση των οφειλετών όσον αφορά τις οφειλές που βεβαιώνονται εις βάρος τους και τις δυνατότητες που έχουν για ρύθμιση. Θέτει μάλιστα ως στόχο την εντατικοποίηση  της αποστολής ατομικών ειδοποιήσεων προς τους οφειλέτες που εντάσσονται στο ΚΕΑΟ.  

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ που είναι διαθέσιμες στους οφειλέτες θα επιτρέπουν τον διακανονισμό των οφειλών μέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται προσέλευση στην Περιφερειακή Υπηρεσία.

4. Επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης

Στο πεδίο της αναγκαστικής είσπραξης οι δράσεις που προγραμματίζονται για το 2024 είναι:

 • Συνέχιση της διαδικασίας στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας και την επιδίωξη της συμμόρφωσης των οφειλετών. Ο στόχος παραμένει η έγκαιρη (εντός του τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ) λήψη αναγκαστικών μέτρων από το Κέντρο,  με βάση την εξαγωγή αναλυτικών καταλόγων οφειλετών κατά των οποίων πρέπει άμεσα να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα (αρχεία στόχου).
 • Συνέχιση των στοχευμένων δράσεων (αρχεία στόχου) αναγκαστικών μέτρων κατά νέων οφειλετών που εντάσσονται στο ΚΕΑΟ καθώς και κατά οφειλετών που απώλεσαν την ρύθμιση των οφειλών τους και διεύρυνση των δράσεων με αρχεία επανελέγχου (follow up).
 • Εντατικοποίηση των εργασιών για τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση του βαθμού αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου ΟΠΣ του Φορέα.
 • Ολοκλήρωση των δοκιμών των εκκρεμών έργων πληροφορικής στις επιχειρησιακές περιοχές της παραγραφής των απαιτήσεων e-ΕΦΚΑ και χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου με έναν κωδικό παρακράτησης RF.
 • Κεντρική παρακολούθηση των δημοσιευτέων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (ΗΜΦ) πράξεων/αποφάσεων επί πτωχευτικών διαδικασιών του ν.4738/2020 με σκοπό τον εντοπισμό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των πτωχών και τον συντονισμό των ενεργειών των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΚΕΑΟ για την έγκαιρη αναγγελία τους.
 • Κεντρική παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας e-auction του αποτελέσματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με σκοπό τον εντοπισμό των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των καθ' ων και τον συντονισμό των ενεργειών των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΚΕΑΟ για την έγκαιρη αναγγελία τους. Προτεραιότητα για λήψη μέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα. Παράλληλα, εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη απαιτούνται για τους οφειλέτες με υψηλές οφειλές.  

5. Αποτροπή δημιουργίας νέων οφειλών

Ένα μέτρο που αξιοποιεί το ΚΕΑΟ για την αποτροπή αύξησης των οφειλών των στρατηγικών κακοπληρωτών είναι το μέτρο της αναστολής της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του  ΕΦΚΑ για την υποβολή Α.Π.Δ. για τους οφειλέτες/εργοδότες που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνοντας συνεχώς το ποσό της οφειλής τους.  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v