Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει στην Πολιτική Προστασία

Δημιουργείται Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Το έργο, ύψους 26,8 εκατ. ευρώ, προκηρύχθηκε από την ΚτΠ. Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει στην Πολιτική Προστασία

Νέα δεδομένα στην Πολιτική Προστασία θα δημιουργήσει το υποέργο «Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης» του έργου: «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Το έργο με προϋπολογισμό 26,8 εκατ. ευρώ προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας και έχει ως αντικείμενο, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, για να ενισχυθούν οι δυνατότητές του σε κάθε τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στην ετοιμότητα και στην έγκαιρη προειδοποίηση.

Συλλογή δεδομένων

Η Ελλάδα ιδίως τα τελευταία χρόνια καλείται να αντιμετωπίσει ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη σημαντική αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων που δημιουργούν σοβαρούς φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και καταστροφές πέρα από τα εγγενή φυσικά φαινόμενα που υφίστανται και εκδηλώνονται σε όλη την επικράτεια λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν ιδίως την ανθρώπινη ζωή και υγεία, καθώς και την οικονομία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της εκδήλωσης  ακραίων καιρικών φαινομένων και των συνεπαγόμενων καταστροφών, αλλά και των ιδιαίτερων και νέων προκλήσεων που επέφερε η πανδημία της Covid-19, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχει μία συνεχής αυξητική τάση γεγονότων, που έχουν αντίκτυπο τόσο σε κοινωνικό (απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, διατάραξη της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας), όσο και σε οικονομικό (ύψος οικονομικών αποζημιώσεων και πακέτων ενίσχυσης και αποκατάστασης) επίπεδο.

Επιπρόσθετα, οι μελλοντικές προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή συνιστούν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Για την εύρυθμη και πιο αποδοτική λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κρίνεται απαραίτητη η συλλογή δεδομένων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, συστήματα, συσκευές και αισθητήρες σε πολύ χαμηλό επίπεδο παραγωγής πληροφόρησης.

Ο κύριος στόχος της συλλογής δεδομένων ακόμα και σε πραγματικούς χρόνους είναι: η δημιουργία κρίσιμων δεικτών προληπτικής παρακολούθησης και βασικών στατιστικών, η ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων για έγκαιρη προειδοποίηση επικίνδυνων φαινομένων, η ανάπτυξη μοντέλων ψηφιακών διδύμων προσομοίωσης (digital twins) και η οπτικοποίηση διαδραστικών αναφορών επιχειρηματικής ευφυΐας με τη δυνατότητα λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων, μέσω ενός κεντρικού ευφυούς Ψηφιακού Πύργου Ελέγχου προηγμένων αναλύσεων διαχείρισης καταστάσεων κρίσεως.

Σκοπός και στόχοι της σύμβασης

Η προτεινόμενη δράση αποσκοπεί στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της κατάλληλης ψηφιακής υποδομής για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων και τη δημιουργία ενός κεντρικού ευφυούς Ψηφιακού Πύργου Ελέγχου προηγμένων αναλύσεων. Ο Ψηφιακός Πύργος Ελέγχου θα συμβάλλει στην πρόληψη κρίσεων δίνοντας τη δυνατότητα λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των προηγμένων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης, η ανάπτυξη του Πύργου Ελέγχου ως ενός ευφυούς συστήματος πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Π.Π θα αναβαθμίσει την ικανότητα εκτίμησης κινδύνων και θα βελτιώσει το χρόνος απόκρισης σε καταστροφές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v