Τηλέτυπος: Από 28/6 οι νέες δωρεάν μετοχές

Η 28η Ιουνίου 2006 ορίστηκε ως η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των 3.123.750 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρίας Τηλέτυπος, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Από 21/8 η αποκοπή δικαιώματος στις δωρεάν μετοχές.

Τηλέτυπος: Από 28/6 οι νέες δωρεάν μετοχές
Η 28η Ιουνίου 2006 ορίστηκε ως η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των 3.123.750 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρίας Τηλέτυπος, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση θα είναι οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών - της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20/06/2006.

Από την επόμενη εργάσιμη 21/06/2006, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω αύξηση.

Η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των 3.123.750 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 28/06/2006. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στους λογαριασμούς ΣΑT των δικαιούχων μετόχων.

Υπενθυμίζεται, ότι η Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε την 23/05/2006, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.123.750 Ευρώ και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:

(α) ποσού 1.489.534,26 ευρώ, εκ της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων

(β) ποσού 1.561.875,00 ευρώ εκ του σχηματισθέντος αποθεματικού από τη υπέρ το άρτιον αξία διαθέσεως μετοχών προγενέστερων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και

(γ) ποσού 72.340,74 εκ του φορολογηθέντος αποθεματικού

Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 3.123.750 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία μία (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 34.361.250 ευρώ, διαιρούμενο σε 34.361.250 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής ενός ευρώ.

Την 29/05/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2 - 7781 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του την 15/06/2006 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v