ΛΑΝΑΚΑΜ: Στις 21 Ιουνίου η ΓΣ για επέκταση σκοπού

Στις 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λανακάμ. Στα θέματα, μεταξύ άλλων, η επέκταση σκοπού της εταιρίας. Επαναληπτική στις 4 Ιουλίου.

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στις 21 Ιουνίου η ΓΣ για επέκταση σκοπού

Τροποποίηση του σκοπού της Λανακάμ, για επέκταση του σκοποή στην πααγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων, καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της εταιρίας, στην τακτική Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. προτείνει την επέκταση του σκοπού της εταιρίας στην Παραγωγή και Εμπορία Αγροτικών προϊόντων παντός είδους και ειδικότερα παραγωγή μανιταριών και Εμπορία Τροφίμων και ειδών Γενικού Εμπορίου , τυποποιημένων , κονσερβοποιημένων ή μη. 

 

Η πρόσκληση και τα θέματα 

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' – 4ος όροφος, Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

-Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2012.
-Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012.
-Λήψη αποφάσεως επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2012 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2012 έως 31.12.2012).
-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
-Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2013.
-Έγκρισης των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2012 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2013.
-Έγκριση επέκτασης του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
-Έγκριση παράτασης της διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.
-Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή μέρους των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v