Ευρωσύμβουλοι:Κέρδη 263.422 ευρώ το Q1

Σε επίπεδο Ομίλου τα κέρδη της Eυρωσύμβουλοι ανέρχονται σε 263.422,91 € από ζημίες 167.375,67 € και σε εταιρικό επίπεδο σε 355.336,19 € από 135.174,40 € ζημιές τον προηγούμενο χρόνο.

Ευρωσύμβουλοι:Κέρδη 263.422 ευρώ το Q1
Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με στόχο την ταχύτερα δυνατή άρση του κριτηρίου (οι ζημίες μετά φόρων υπερβαίνουν το 30% της Καθαρής Θέσης του Ομίλου, όπως απεικονίζονται στις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2011) που είχε ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της Επιτήρησης, η διοίκηση της Εταιρίας επικεντρώνει την στρατηγική της στη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της και κυρίως στη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και κατ' επέκταση των αποτελεσμάτων της.

Ως προς το πρώτο:

Συνεχίζονται οι επαφές, για την επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλες εταιρίες, για την διάθεση των υπολοίπων 198.000 Ιδίων Μετοχών κάτι το οποίο θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας.
η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/06/2013 θα προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
Ως προς το δεύτερο:

Η εταιρία εφαρμόζοντας με απόλυτη συνέπεια το τριετές επιχειρηματικό πλάνο της 2012 – 2014 εμφάνισε ήδη από πέρυσι τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, ενώ με την ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους η εικόνα αυτή παγιώνεται και ενισχύεται σημαντικά.

Αναφορικά με την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/03/2013 εμφανίζει αύξηση του κύκλου εργασιών της, αύξηση η οποία ανέρχεται για μεν την μητρική εταιρία σε ποσοστό περίπου 10% για δε τον Όμιλο σε ποσοστό περίπου 57%. Συγκεκριμένα για το πρώτο τρίμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 1.120.875,40 € έναντι ποσού 1.022.962,68 € για το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1.795.805,54 € έναντι ποσού 1.140.328,68 € την 31/03/2012.

Επιπροσθέτως η εταιρία εμφανίζει σημαντικότατη βελτίωση στον δείκτη ΕΒΙΤDΑ. Ειδικότερα ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2012 ο δείκτης ΕΒΙΤDΑ ήταν 160.161,05 €, το αντίστοιχο διάστημα του 2013 διαμορφώνεται σε 468.208,03 €. Αντίστοιχη εντυπωσιακή βελτίωση υπάρχει και στον Όμιλο με τον δείκτη να αυξάνεται 427.841,36 € από 130.493,98 € πέρυσι.

Το πλέον σημαντικό όμως είναι η εντυπωσιακή επιστροφή στην κερδοφορία όπως αυτή αποτυπώνεται στα μετά από φόρους αποτελέσματά της, αναφέρει η εταιρία στην ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονται σε 263.422,91 € από ζημίες 167.375,67 € και σε εταιρικό επίπεδο σε 355.336,19 € από 135.174,40 € ζημιές τον προηγούμενο χρόνο.

Πρέπει να επισημανθεί και η αντίστοιχη βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου που ανέρχονται πλέον σε 2.453.283,00 €. Οι ανωτέρω θετικές εξελίξεις, αλλά και οι διαφαινόμενη γενική τάση ανάσχεσης της ύφεσης και επανόδου στην ανάκαμψη, σε συνδυασμό με τα σημαντικά έργα τα οποία έχει ήδη αναλάβει η εταιρία στην τρέχουσα περίοδο, ενισχύουν την πεποίθηση της Διοίκησης για μία πολύ αποδοτική και παραγωγική χρονιά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v