Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2012

Η γενική συνέλευση της Alpha Aστικά Ακίνητα βρισκόταν σε απαρτία και υπερψήφισεν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012. Οι υπόλοιπες αποφάσεις.

Alpha Αστικά: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2012
H Alpha Αστικά Ακίνητα ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.012.358 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,95% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Ψήφισαν 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.012.348 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστόι 92,95% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01.01.2012-31.12.2012 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή .

Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.

2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2012.

3) Ανακοινώθηκε ότι μετά την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Αντωνίου Λεούση, εξελέγη ο κος Γεώργιος Ποιμενίδης, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος με το από 7 Ιανουαρίου 2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τη διαχειριστική χρήση 2013 και εγκρίθηκε η αμοιβή αυτής.

5) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου αυτού καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

7) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v