Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Για τον καλύτερο έλεγχο της επιδεινούμενης μεταβλητότητας των αγορών, συνεχίζεται και το 2013, τόσο ο εξορθολογισμός της παραγωγικής βάσης, όσο και ο αυστηρός έλεγχος τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων δαπανών, αναφέρει η Βαράγκης.

Βαράγκης: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της εννεαμηνιαίας περιόδου 1.1.2013 – 30.9.2013 της ΒΑΡΑΓΚΗΣ καθώς και κατ΄ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι:

Α) Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 9 Απριλίου 2010 συνεδρίασή του αποφάσισε την μεταφορά της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.5, κριτήριο (1) β) δεδομένου ότι οι ζημίες της χρήσης 1.1.2009 έως 31.12.2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρίας.

Β) Όσον αφορά την αντιμετώπιση των λόγων που οδήγησαν στην υπαγωγή της Εταιρίας στην κατηγορία της Επιτήρησης, δεδομένης της συνεχιζόμενης αστάθειας και αβεβαιότητας στις οικονομίες της Ευρωζώνης και στην Ελληνική οικονομία και των προβλέψεων των οικονομικών αναλυτών για το 2013 που συγκλίνουν προς ακόμα μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν δυσμενείς. Με δεδομένες τις αντίξοες συνθήκες, η Εταιρία, για να αποκλιμακώσει τις πιέσεις, έχει διαμορφώσει την ακόλουθη στρατηγική:

Για την κατά το δυνατόν αντιμετώπιση της κρίσης και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεών της στα μεγέθη της Εταιρίας, η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών και την ανάληψη ειδικών έργων, ιδίως στην περιοχή του Αραβικού κόσμου και σε συνέχεια της επιτυχημένης υλοποίησης έργων στην περιοχή αυτή.

Επίσης προγραμματίζει και επιδιώκει τις απαιτούμενες επενδυτικές κινήσεις για την εισροή πόρων που θα ενδυναμώσουν την χρηματοοικονομική της θέση, μέσω της υλοποίησης έκδοσης ομολογιακού δανείου μετατρεψίμου σε μετοχές ύψους μέχρι €2,5εκ. σύμφωνα με την από 12.3.2013 σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής.

Επιπλέον για τον καλύτερο έλεγχο της επιδεινούμενης μεταβλητότητας των αγορών, συνεχίζεται και το 2013, τόσο ο εξορθολογισμός της παραγωγικής βάσης, όσο και ο αυστηρός έλεγχος τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων δαπανών, δίχως να επηρεασθεί το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων.

Παράλληλα ο Όμιλος συνεχίζει να θεωρεί προτεραιότητα του την χρηματοοικονομική διάρθρωση δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην βελτίωση της διαχείρισης πρώτων υλών και των αποθεμάτων και στη διασφάλιση των απαιτήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v